Kodeks etyki Fundacji Edukacji Prawnej przedstawia obowiązujące w ramach Fundacji zasady i zwyczaje dotyczące przestrzegania prawa i etyki. Odzwierciedla on wysokie standardy etyczne i fundamentalne wartości obowiązujące w Fundacji. Każdy członek Zarządu, Rady Fundacji, a także każdy pracownik Fundacji Edukacji Prawnej jest zobowiązany do zapoznania się z tym kodeksem i do przestrzegania zawartych w nim reguł i zasad podczas prowadzenia działalności w imieniu Fundacji. W przypadku konfliktu obowiązującego prawa z zasadą lub zwyczajem zapisanym w niniejszym kodeksie pracownik lub przedstawiciel organów Fundacji jest zobowiązany do przestrzegania prawa; jeśli jednak Kodeks koliduje z miejscowym zwyczajem lub zasadą, zakłada się nadrzędność Kodeksu. Jeśli pracownik znajduje się w sytuacji, która jego zdaniem może prowadzić lub już doprowadziła do naruszenia Kodeksu lub innych zasad Fundacji Edukacji Prawnej, albo wie lub podejrzewa, że takiego naruszenia dopuściły się inne osoby, powinien postąpić zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie VI niniejszego Kodeksu.

I. Standardy

Fundacja Edukacji Prawnej dąży do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Zarówno przedstawiciele władz Fundacji jak i pracownicy Fundacji winni unikać wszystkiego, co grozi uwikłaniem Fundacji lub jej personelu w działalność sprzeczną z prawem. Wykorzystywanie pracowników lub składników majątku Fundacji do jakichkolwiek celów sprzecznych z prawem jest surowo zabronione.

Poza wymogami ściśle określonymi w prawie, przedstawiciele organów Fundacji i pracownicy muszą w trakcie wywiązywania się ze swoich obowiązków przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej i osobistej. Oznacza to, że zawsze powinni postępować uczciwie i etycznie – niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi pracownikami lub współpracownikami Fundacji, osobami trzecimi, podmiotami gospodarczymi, klientami, dostawcami czy organami administracji lub nadzoru. Oznacza to także unikanie jakichkolwiek budzących wątpliwości relacji z osobami lub firmami, z którymi Fundacja Edukacji Prawnej zawiera umowy, nieujawnianie informacji poufnych uzyskanych w trakcie pracy w Fundacji, jak również unikanie wszelkich sytuacji, które mogą spowodować konflikt interesów z możliwą szkodą dla przedstawiciela władz Fundacji, jej pracownika lub Fundacji.

Podporządkowanie się postanowieniom Kodeksu jest warunkiem zatrudnienia w Fundacji. Niepodporządkowanie się mu grozi szeregiem konsekwencji dyscyplinarnych, włącznie z ewentualnym zwolnieniem. Podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika jest również nieujawnienie przez niego naruszenia tych standardów i zwyczajów przez innych pracowników lub współpracowników Fundacji.

II. Zasady

Usługi świadczone przez Fundację są neutralne pod względem światopoglądowym, a ich treści nie naruszają integralności żadnej narodowości, religii czy orientacji politycznej.

Fundacja zobowiązuje się do stałego doskonalenia swoich usług i produktów. Służyć temu będzie cykliczna ocena szkoleń i usług doradczych dokonywana przez słuchaczy i zleceniodawców oraz rozpatrywanie i odpowiadanie na nowe potrzeby edukacyjne.

Fundacja troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników. Fundacja przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnia wszystkim pracownikom godne warunki pracy.

Fundacja zakłada, że jej sukces zależy od pełnego zaangażowania wszystkich pracowników. Fundacja stwarza równe szanse wszystkim pracownikom w zakresie rekrutacji, szkolenia, promocji, awansu, korzyści, zwolnienia. Wszyscy pracownicy są traktowani indywidualnie, zgodnie z ich możliwościami spełnienia oczekiwań profesjonalnych.

Pracownicy powinni być poinformowani o wszystkich aspektach działania Fundacji, które ich dotyczą a także o strategii firmy, jej celach i osiągnięciach. Każdy pracownik powinien mieć możliwość porozmawiania o problemach firmy ze swoim przełożonym lub członkiem kierownictwa.

III. Konflikt Interesów

O konflikcie interesów mówimy wtedy, gdy prywatny interes przedstawiciela władz Fundacji lub pracownika może w jakikolwiek sposób kolidować z interesami Fundacji. Sytuacje konfliktowe mogą mieć miejsce, gdy przedstawiciel władz Fundacji lub jej pracownik podejmuje działania lub ma interesy, które mogą utrudniać mu wykonywanie pracy na rzecz Fundacji w sposób obiektywny i efektywny. Konflikt interesów może wystąpić również wówczas, gdy przedstawiciel władz Fundacji lub pracownik albo ktoś z ich rodziny czerpie niestosowne korzyści osobiste w związku ze swoją pozycją w Fundacji. Udzielanie pożyczek, poręczeń pożyczek lub innych zobowiązań przedstawicielom władz Fundacji, jej pracownikom i członkom ich rodzin może stwarzać konflikty interesów. Konflikt interesów może powstać również wtedy, gdy dany pracownik pracuje jednocześnie dla klienta, kontrahenta lub konkurenta Fundacji, lub ma w nim udziały.

Każdy potencjalny konflikt interesów musi zostać zgłoszony. Jeśli Zarząd Fundacji oceni, że potencjalny konflikt interesów mógłby szkodzić wykonywaniu obowiązków przez pracownika, może podjąć działania, które uzna za stosowne, aby zlikwidować ten konflikt. Działaniami tymi może być np. zażądanie od pracownika, aby zbył udziały lub rozwiązał umowę z klientem, konkurentem lub dostawcą, zmiana zakresu obowiązków lub zażądanie od pracownika, aby powstrzymał się od podejmowania decyzji w pewnych sprawach.

Jeśli wynikną okoliczności, które stwarzają niebezpieczeństwo faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów, pracownik, zanim podejmie jakiekolwiek czynności, powinien skontaktować się z Zarządem, aby uzyskać pisemną zgodę na podjęcie danego działania.

Każdy pracownik, który dowie się o konflikcie (lub dowolnej transakcji bądź relacji albo innej okoliczności, co do której ma uzasadnione prawo przypuszczać, że będzie źródłem konfliktu), powinien zwrócić na to uwagę przełożonego lub zapoznać się z procedurami opisanymi w punkcie V niniejszego Kodeksu.

IV. Dokumentacja działalności Fundacji

Wszystkie księgi, rejestry, konta i sprawozdania Fundacji winny być prowadzone z uzasadnioną szczegółowością, muszą dokładnie odzwierciedlać (w odpowiednim czasie) transakcje zawierane przez Fundację, a także być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli pracownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące prowadzenia rejestrów, księgowości, wewnętrznej kontroli Fundacji, powinien zwrócić się do przełożonego lub do Zarządu.

V. Informacje poufne

Przedstawiciele organów i pracownicy Fundacji Edukacji Prawnej nie mogą bez specjalnego upoważnienia ujawniać informacji poufnych nikomu spoza Fundacji. Poufnością mogą być objęte różne rodzaje informacji, w tym wszystkie informacje poufne związane z działalnością Fundacji. Większość procedur, wiedzy specjalistycznej i doświadczeń Fundacji podlega ochronie jako tajemnice handlowe. Stanowią one cenny składnik majątku Fundacji. Do informacji poufnych należą również m.in. procesy szkoleniowe i doradcze, oprogramowanie komputerowe i hasła, dane finansowe, prognozy finansowe, plany i strategie, cenniki dla klientów, zyski i koszty ich uzyskania, jak również pozostałe informacje dotyczące naszej działalności, klientów i kontrahentów. Ponadto Fundacja Edukacji Prawnej otrzymuje czasami informacje poufne od innych firm lub osób prywatnych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub statutowej. Ujawnianie tajemnic handlowych bez upoważnienia może spowodować, że stracą one na wartości, i może stanowić przestępstwo lub być równoznaczne z naruszeniem warunków umowy. Zakaz ujawniania tajemnicy handlowej obowiązuje pracowników zarówno w okresie zatrudnienia jak i po jego zakończeniu.

VI. Odpowiedzialność za naruszenie postanowień Kodeksu

Stosowanie się do tych zasad jest obowiązkiem każdego przedstawiciela organów Fundacji oraz jej pracownika. Warunkiem zatrudnienia w Fundacji jest znajomość i przestrzeganie Kodeksu oraz wszystkich zasad obowiązujących na danym stanowisku. Naruszenie Kodeksu może być powodem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego włącznie z ewentualnym odwołaniem z pełnionej funkcji lub zwolnieniem, a także spowodować wszczęcie postępowania karnego.

Jeśli pracownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Kodeksu lub pozostałych zasad Fundacji obowiązujących na jego stanowisku, powinien zwrócić się o wyjaśnienia do przełożonego lub bezpośrednio do Zarządu Fundacji.

Jeśli członek organów Fundacji lub jej pracownik powziął wiedzę o wykroczeniu, nielegalnym działaniu, oszustwie, sprzeniewierzeniu majątku Fundacji, naruszeniu tego Kodeksu lub ma uzasadnione podejrzenie ich popełnienia, ma obowiązek zgłosić Fundacji swoje wątpliwości.

Pierwszym krokiem w procesie zgłoszenia wątpliwości lub zastrzeżeń powinno być omówienie ich z przełożonym. Jeśli pracownik zgłosił zastrzeżenie przełożonemu, ale uważa, że nie zareagował on odpowiednio lub nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania pracownika, pracownik powinien zwrócić się bezpośrednio do Zarządu Fundacji.

Poznań, dnia 1 stycznia 2018r.

—-

Grzegorz Dudczak
Fundator