Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej
Polityka prywatności i plików cookies Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu; telefon: 61 855 20 44; adres mailowy: biuro@edukacjaprawna.pl 1. DEFINICJE:
 1. Administrator Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000584989, posiadającą NIP: 7831732979 oraz REGON: 362941995, adres mailowy: biuro@edukacjaprawna.pl
 2. Dane osobowe (Dane) – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookie.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.edukacjaprawna.pl/szkolenia
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce (w treści również określana bezpośrednio jako: Ty, Ciebie, Twój).
2. Jak zbieramy Twoje Dane gdy korzystasz z naszego Serwisu? W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, zbieramy Dane niezbędne do świadczenia poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług, a także informację o Twojej aktywności w Serwisie. Niektóre Dane są gromadzone automatycznie, podczas odwiedzania Serwisu, przez umieszczone w Serwisie pliki cookie lub podobne technologie. Inne Dane gromadzimy, gdy je wprowadzisz do umieszczonych w Serwisie formularzy kontaktowych czy rejestracyjnych czy podczas zakupów w naszym Serwisie. Możesz aktywnie zarządzać plikami cookie lub podobnymi technologiami, zamieszczonymi w naszym Serwisie. Poniżej opisaliśmy Twoje prawa oraz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych przez nas podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu. 3. Informacje na temat Twoich praw związanych z przetwarzaniem Danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do treści Danych;
 2. prawo do żądania ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia Danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w celach marketingowychmożesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danychmożesz w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) – sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 8. prawo do tego, aby nie podlegać decyzji (w tym profilowaniu), która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa;
 9. prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
Ze swoich praw możesz skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania, na adres: Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu lub adres mailowy: biuro@edukacjaprawna.pl Odpowiedź na twój wniosek prześlemy na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie lub kierowanych w inny sposób, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail). Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów Danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim Danych.  Podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zachowaniu rozliczalności w zakresie obsługi kierowanych wniosków oraz na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu. 4. Odbiorcy Danych. W związku ze zbieraniem Danych niezbędnych do świadczenia poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług, a także informacji o Twojej aktywności w Serwisie – Twoje Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Dane mogą być ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 5. Okres przetwarzania Danych. Okres przetwarzania Danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 6. Przetwarzanie Danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, zbieramy Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.
 2. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług w Serwisie. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 3. Twoje Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzamy również:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnianych Ci treści gromadzonych w Serwisie – podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • w naszych celach marketingowych, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w rozdziale „Przetwarzanie Danych w celach marketingowych ”.
A.      Rejestracja w Serwisie.
 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
 3. Na konto w Serwisie można zalogować się również za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Instagram). W takim wypadku Serwis pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w Serwisie. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe można znaleźć w ich politykach prywatności.
B.      Złożenie zamówienia
 1. Wypełniając formularz kontaktowy zostaniesz poproszony o podanie swoich Danych. Zakres zbieranych Danych to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia.
 1. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
C. Formularz kontaktowy.
 1. Wypełniając formularz kontaktowy zostaniesz poproszony o podanie swoich Danych. Zakres zbieranych Danych to: imię, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości. Warunkiem wysłania wiadomości jest uzupełnienie ww. danych. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest wymagane w celu odebrania i obsłużenia wiadomości – ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie – Twoje Dane będziemy przetwarzać w celu wykonania usługi udostępniania formularza kontaktowego;
 4. jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy – Twoje Dane będziemy przetwarzać w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia lub w celu jej zawarcia – na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami  i podjętych przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz Twojej aktywności i preferencji w trakcie korzystania z Serwisu oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 7. Informujemy, że przekazujemy Twoje Dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego – więcej
 8. Twoje Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności:
 9. Dane pozyskane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, a w zakresie Danych przekazanych dobrowolnie na podstawie zgody – do czasu aż cofniesz zgodę na przetwarzanie Danych albo ustalimy, że Dane się zdezaktualizowały;
 10. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami;
 11. Twoje Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym nie będą podlegały decyzji (w tym profilowaniu) która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych następuje w celu nawiązania kontaktu podanie Danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania Danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi.
D.      Korespondencja tradycyjna i przy pomocy poczty e-mail oraz kontakt telefoniczny.
 1. W przypadku kierowania do nas za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na Twoją rzecz lub inną zawartą z Tobą umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. W przypadku kontaktowania się z nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością gospodarczą, a w przypadku kontaktu telefonicznego – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 4. Przetwarzamy jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy.
 5. Informujemy, że przekazujemy Twoje Dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego – więcej
 6. Twoje Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
E. Zapis na newsletter,  a Twoje Dane.
 1. Dokonując zapisu na newsletter zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz akceptację Regulaminu Newslettera. Warunkiem zapisania się do Newslettera jest wskazanie adresu e-mail oraz akceptacja regulaminu Newslettera. Zapis do Newslettera jest dobrowolny.
 2. Podane Dane będziemy przetwarzać w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera – na wskazany adres e-mail – na podstawie zgody dotyczącej przesyłania Newslettera (zgodnie z Regulaminem Newslettera).
 3. Informujemy, że przekazujemy Twoje Dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego – więcej tutaj lub w Regulaminie Newsletter.
 4. Twoje Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez czas subskrybowania Newslettera – przy czym nie dłużej niż do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub zaprzestania wydawania Newslettera.
 5. Twoje Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym nie będą podlegały decyzji (w tym profilowaniu) która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
F.       Twoje Dane, a nasze konta na portalach społecznościowych. Uwaga – powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Danych przez administratorów serwisów Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube – informacje na temat przetwarzania Danych przez administratorów tych serwisów znajdziesz na ich stronach internetowych.
 1. Prowadzimy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube. W związku z tym przetwarzamy Dane osób odwiedzających nasze profile, umieszczających tam komentarze, polubienia, przejawiające inną aktywność w ramach tych profili.
 2. Pozyskane Dane przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu:
 • umożliwienia aktywności na tych profilach;
 • aktywnego i efektywnego zarządzania profilami, w tym informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach profili;
 • w celach statystycznych i analitycznych;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu.
G.     Przetwarzanie Danych w celach marketingowych.
 1. Twoje Dane przetwarzamy również w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 • wyświetlaniu Tobie treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna).
Przetwarzamy Twoje Dane, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Danych. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii Danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być przez Ciebie  w każdym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażanie i wycofywanie zgody odbywa się przy pomocy panelu do zarządzania plikami cookie.
 • wyświetlaniu Tobie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich zainteresowań (reklama kontekstowa).
Przetwarzanie Danych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego polegającego na promowaniu naszych usług lub towarów. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • kierowaniu treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie – przy czym takie działania podejmujemy wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na nie zgodę, którą możesz wycofać w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tzw. marketing bezpośredni). Możemy także prowadzić marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej, o czym Cię poinformujemy – przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 • prowadzeniu innego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych,
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub towarów  (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 1. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach, wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.
7.       Pliki cookie i podobne technologie: Pliki cookie to pliki tekstowe instalowane na urządzenie, z którego korzystasz przeglądając Serwis (np. komputer, smartfon, urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu – tzw. telekomunikacyjne urządzenie końcowe). Pliki cookie mogą być przydatne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie, jego preferencje i ogólnie pomagają poprawić komfort korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu. Pliki cookie stosujemy głównie w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Używamy zarówno własnych, jak i zewnętrznych plików cookie. Własne pliki cookie są ustawiane przez nasze Serwis. Zewnętrzne pliki cookie, tzw. pliki cookie stron trzecich – są ustawiane przez domenę inną niż nasz Serwis. Zgodnie z wymogami prawa możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszego Serwisu (tzw. Niezbędne pliki cookie). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się w naszym Serwisie. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), zmieniając wybrane ustawienia. Wyrażanie i wycofywanie zgody odbywa się przy pomocy panelu do zarządzania plikami cookie.
 1. Nasz Serwis zawiera pliki cookie i inne podobne technologie.
W związku z powyższym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w tym analityczne,  statystyczne lub marketingowe korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego korzystasz do przeglądania Serwisu. Korzystanie z plików cookie w ramach Serwisu nie ma na celu Twojej identyfikacji. Używamy czterech typów plików cookie: Niezbędne pliki cookie, Preferencyjne pliki cookie, Statystyczne pliki cookie, Marketingowe pliki cookie. Korzystanie z plików cookie dostawców zewnętrznych wiąże się z przekazywaniem Danych przez te pliki zbierane poza obszar EOG – czytaj więcej tutaj. Uwaga! Szczegółowe informacje na temat stosowanych w Serwisie plików cookie, ich rodzaju, nazwy, dostawcy (poprzez którą możesz dotrzeć do jego Polityki prywatności), celu przetwarzania, daty ważności znajdziesz w naszym panelu do zarządzania plikami cookie. Panel umożliwia Ci zarządzanie Twoimi preferencjami w zakresie stosowanych przez nas plików cookie. Panel wyświetla się przy pierwszym uruchomieniu Serwisu, a następnie okresowo, co 6 miesięcy. Panel zapamiętuje dokonany przez Ciebie wybór. NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE: Wykorzystujemy Niezbędne pliki cookie w celu dostarczenia Ci usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których chcesz korzystać. Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności. Bez tych plików Serwis nie może funkcjonować prawidłowo. Niezbędne pliki cookie zawsze są aktywne w naszym Serwisie.  Podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem Niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. PREFERENCYJNE PLIKI COOKIE: To pliki cookie umożliwiające „zapamiętanie” i dostosowanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez nas oraz naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest Twoja zgoda wyrażona za pośrednictwem panelu do zarządzania plikami cookie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) w tym samym panelu, który możesz przywołać poprzez następujący link. STATYSTYCZNE PLIKI COOKIE: Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się w Serwisie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Statystyczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które funkcjonalności Serwisu są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie Danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Statystyczne pliki cookies mogą być instalowane przez nas lub naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest Twoja zgoda wyrażona za pośrednictwem panelu do zarządzania plikami cookie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) w tym samym panelu, który możesz przywołać. MARKETINGOWE PLIKI COOKIE: Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są istotne i interesujące dla Ciebie (reklama behawioralna) – zarówno w Serwisie, jak i poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i Twojej aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez nas i naszych partnerów za pośrednictwem naszego Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest Twoja zgoda wyrażona za pośrednictwem panelu do zarządzania plikami cookie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) w tym samym panelu, który możesz przywołać. Tym samym chcemy, aby Twój kontakt z nami odpowiadał Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Jeśli nie zaakceptujesz tego śledzenia, nadal będziesz widzieć wyświetlane losowo nasze reklamy na innych platformach (reklama kontekstowa).
 1. Nasz Serwis zawiera łącza do stron internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotów trzecich.
Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie Danych o Tobie. Jednocześnie jeśli wyraziłeś zgodę na Preferencyjne, Statystyczne lub Marketingowe pliki cookie – strony internetowe podmiotów trzecich mogą śledzić Twoje zachowanie podczas przeglądania Serwisu oraz gdy go opuszczasz. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie poprzez panel cookie. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. W naszym Serwisie znajdziesz łącza i wtyczki do następujących stron podmiotów trzecich: 8.       Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na stosowane w Serwisie pliki cookie lub podobne technologie oraz z uwagi na wykorzystywane w procesie przetwarzania Danych rozwiązania techniczne, w tym chmurę, pocztę elektroniczną, CRM-y, rozwiązania wspierające formularze umieszczone na stronie i jej inne funkcjonalności, Twoje Dane osobowe przez nas przetwarzane, mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zawsze informujemy o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Dodatkowo informujemy, że w związku z korzystaniem z ww. narzędzi Twoje Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Aktualnie USA nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych – zgodnie z europejskim standardem prawa. W związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń – istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Twoich Danych osobowych zebranych przez ww. narzędzia, w tym ryzyko, że dostęp do przekazywanych Danych będą miał amerykańskie władze publiczne. Taka sytuacja może skutkować ograniczeniem Twoich praw z zakresu ochrony Danych osobowych, które przysługują Ci zgodnie z prawem UE. Przy każdym transferze dbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych (zabezpieczeń) na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w przepisach RODO, w szczególności dbamy, aby dokonywany transfer opierał się na podstawie:
 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • standardowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Poniżej podmioty z których usług korzystamy wraz ze wskazaniem standardowych klauzul umownych:
 • dostawcy pakietu aplikacji dla firm Google Workspace, Google Analytics oraz Google Tag Manager , tj. Google LLC której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Klauzula: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
 • dostawcy pakietu aplikacji dla firm jak Pixel Facebooka tj. Facebook Ireland Ltd 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Klauzula:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
 • dostawca pakietu aplikacji dla firm Zapier tj. Zapier Inc. 548 Market St. #62411, San Francisco, CA, Stany Zjednoczone Ameryki;
Klauzula: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf
 • dostawca pakietu aplikacji dla firm Asana, tj. Asana, Inc., 1550 Bryant St #200, San Francisco, California 94103, USA,
Klauzula: https://asana.com/pl/terms#privacy-policy Przekazanie może odbywać się również pomimo braku zastosowania przez nas prawnych mechanizmów zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych poza EOG. Szczegółowe informacje w zakresie transferu Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z nami. 9.  Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 1. Nasz Serwis korzysta z szyfrowania SSL lub TLS.
 2. W ramach przetwarzania  Twoich Danych  osobowych  dokładamy  należytej  staranności  do tego, aby Dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny dla Ciebie.
 3. Pozyskujemy Dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy Danych w sposób niezgodny z tymi celami – zbieramy je również w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów.
 4. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa, dbamy o  ich aktualność  i  poprawność oraz ograniczamy  czas ich przechowywania jedynie  do  okresu  niezbędnego  dla realizacji celów, dla których są zbierane.
 5. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.
 6. Zapewniamy, aby dostęp do Danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 7. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.
 8. Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, wdrażamy dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych
10.    Zmiany Polityki prywatności i cookie. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 16.05.2023.