Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Regulamin Sklepu Internetowego Fundacji Edukacji Prawnej

Sklep internetowy Fundacji Edukacji Prawnej, dostępny pod adresem internetowym: https://edukacjaprawna.pl/sklep/szkolenia/, jest prowadzony przez Fundację Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000584989, posiadającą NIP: 7831732979 oraz REGON: 362941995 (określaną dalej jako: „Usługodawca”).

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Fundacji Edukacji Prawnej (określany dalej jako: „Regulamin”) skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, i określa:
a) zasady działania Sklepu internetowego,
b) zasady korzystania ze Sklepu internetowego,
c) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, w tym Umów o udział Klienta w Szkoleniu lub Kursie, zawierane z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem Sklepu.

Dane korespondencyjne (adres, pod którym Klient może składać reklamacje):

Al. Niepodległości 51/1, 61 – 714 Poznań

Dane kontaktowe: telefon: 61 855 20 44; adres mailowy: biuro@edukacjaprawna.pl

Rachunek bankowy: 23 1140 2004 0000 3502 7604 5020

§1.
[Definicje]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:
Cena – wartość Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej podana przy opisie Usługi lub Usługi cyfrowej na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), bez Kosztów dostawy, wyrażona w polskich złotych.
Cena początkowa – pierwsza Cena Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, która pojawiła się w Sklepie.
Cena promocyjna – Cena Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę promocji.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).
Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, dokonujący zakupu Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
Koszyk – usługa elektroniczna udostępniana Klientowi, dzięki której widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Usługi, Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowej, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
Kurs – cykl usług szkoleniowych (zajęć edukacyjnych) realizowanych przez Usługodawcę, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonym zakresie.
Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni – najniższa Cena, w jakiej Usługa, Usługa cyfrowa lub Towar były dostępne w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu.
Produkt – Usługa, Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa, której organizatorem jest Usługodawca, a która lub które są przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy dokument.
Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca, np. pożar, trzęsienie ziemi, powódź, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, działania lub zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej prowadzonej przez Usługodawcę pod marką Fundacji Edukacji Prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dostępny pod adresem: https://edukacjaprawna.pl/szkolenia-/.
Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę w postaci wykładów, warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie, mających na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonej dziedzinie, których aktualne zestawienie znajduje się na stronie internetowej http://edukacjaprawna.pl.
Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Kursie lub Szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
Umowa – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi (umowa o udział w Kursie lub Szkoleniu) zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia włącznie.
Usługa – Szkolenie lub Kurs, których organizatorem jest Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu.
Usługodawca/Administrator Danych – Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000584989, posiadająca NIP: 6574531528 oraz REGON: 07735621.
Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, a także wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, a także inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1719).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy na odległość z Usługodawcą, które składane jest z użyciem środków porozumiewania się na odległość w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, w szczególności strony internetowej Sklepu (oferta zawarcia Umowy dotyczącej Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej), z uwzględnieniem Ceny wskazanej na stronie internetowej Sklepu.

§2.
[Postanowienia ogólne]

1. Sklep prowadzi sprzedaż Usług, Usług cyfrowych oraz Treści cyfrowych (łącznie zwane dalej: „Produktami”) za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż Usług, Usług cyfrowych oraz Treści cyfrowych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. Jeśli Klient nie akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, nie powinien dokonywać zakupu w Sklepie.
3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dodatkowo Usługodawca wysyła link odsyłający do niniejszego Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Usługodawca się posługuje.
4. Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

 

§3.
[Oferta Fundacji Edukacji Prawnej]

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca oferuje do sprzedaży Usługi, Usługi cyfrowe oraz Treści cyfrowe (łącznie zwane dalej: „Produktami”) o tematyce prawnej, sprzedażowej, marketingowej, psychologicznej i innej.
3. W ramach Usługi możliwe jest złożenie przez Klienta zamówienia na Szkolenie lub Kurs.
4. Usługodawca oferuje do sprzedaży Usługi cyfrowe oraz Treści cyfrowe takie jak webinary, kursy online, e-booki, a także wzory dokumentów, umów, pism.
5. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się podstawowe informacje na temat Produktów, tj. Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej takie jak:
a) tematyka,
b) dostępność terminów,
c) miejsce przeprowadzenia,
d) harmonogram,
e) dane osoby prowadzącej,
f) okres możliwego dostępu do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
7. Usługodawca przeprowadza Szkolenia dedykowane, które tworzone są w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie Klienta i we współdziałaniu z nim. Szczegółowe warunki przeprowadzania, wynagrodzenia oraz rozwiązania umowy o przeprowadzenie Szkoleń dedykowanych określa odrębna umowa zawarta z Klientem.

§4.
[Wymagania techniczne i świadczone usługi elektroniczne przez Usługodawcę]
1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu i składania zamówień konieczne są:
a) dostęp do sieci Internet z komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego umożliwiającego połączenie się z Internetem;
b) poprawnie zainstalowana i skonfigurowana przeglądarka internetowa typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera;
c) aktywne konto poczty elektronicznej;
d) włączona obsługa plików cookies.
2. Przeglądanie Sklepu na stronie internetowej pod adresem: edukacjaprawna.pl/szkolenia nie wymaga zakładania Konta.
3. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:
a) usługę zawierania Umów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) usługę Konto Klienta oraz przechowywania i udostępniania Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu;
c) usługę umożliwiającą Klientom korzystanie z Koszyka.
4. Reklamacje związane ze świadczeniem nieodpłatnych usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na (oba adresy wskazane są na początku Regulaminu).
5. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§5.
[Zasady składania Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu]
1. Fundacja Edukacji Prawnej umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów o udział w Usłudze, oraz Umów o udostępnienie Usługi cyfrowej oraz Treści cyfrowej poprzez stronę Sklepu (dalej: „Umowa”).
2. Zawarcie Umowy może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.
3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Usługodawcą Umowy o udział w Usłudze lub Umowy o udostępnienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Chwilą zawarcia Umowy jest potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mailowej przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas składania Zamówienia.
5. Klient może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w następujący sposób:
a) Klient wybiera interesującą go Usługę, Usługę cyfrową lub Treść cyfrową oraz dodaje do koszyka poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”. Jedno kliknięcie Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej oznacza wybór udziału jednej osoby w Usłudze lub wybór dostępu jednej osoby do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej;
b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.
7. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
8. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu danych w formularzu oraz po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
9. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login i hasło. W przypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie firmy, jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT – również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
10. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie tego formularza do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o nieodpłatne prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
11. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i każda ze Stron może ją wypowiedzieć w każdym momencie.
12. Klient loguje się do Konta Klienta poprzez użycie adresu e-mail i poprzez indywidualnie ustawione hasło. Klient może zmienić hasło do logowania w dowolnym momencie.
13. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepoprawnych może uniemożliwić realizację Umowy przez Usługodawcę.
14. W formularzu zamówienia należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres,
c) adres poczty elektronicznej,
d) w przypadku Klientów niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta – dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym firma oraz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
e) dane dotyczące Umowy, tj. przedmiot Umowy.
15. Klient, po zatwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności” (lub innego o równoznacznym brzmieniu), otrzymuje Podsumowanie zamówienia, w którym wypełnia dane potrzebne do pełnej realizacji Zamówienia, tj. dane kontaktowe, oraz Klient wybiera formę płatności.
16. Klient może wpisać w Podsumowaniu zamówienia kod rabatowy. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.
17. Klient wybiera formę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu).
18. Klient, dokonując kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy kwoty.
19. W przypadku składania Zamówienia, gdy Klient nie jest zalogowany do Konta lub nie posiada Konta, zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia. Również brak akceptacji Polityki prywatności uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia.
20. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzyma wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Poza tym informacja może być również przesłana do Zgłaszającego po-przez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Klienta. Klient zobowiązuje się uiścić kwotę dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
21. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
22. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach Zamówienia przez Klienta, Umowa nie zostaje zawarta. W takim przypadku, Usługodawca nie-zwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości Klientowi o odmowie przyjęcia oferty, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
23. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać zrealizowane, np. z powodu braku dostępności miejsc w danym terminie wybranej Usługi, Klient zostanie o tym nie-zwłocznie poinformowany mailowo i będzie mógł zmienić lub anulować Zamówienie. Umowa o zrealizowanie nowej Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę.
24. Klient Sklepu zobowiązany jest do podawania w udostępnionych formularzach wy-łącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych informacji oraz Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania danych potrzebnych do zrealizowania Zamó-wienia.
25. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
26. Klient Sklepu zobowiązany jest do niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep.

§6a.
[Zasady zawarcia i wykonania Umów o udział w Usłudze]
1. Przedmiotem Umowy, o której mowa w §6a niniejszego Regulaminu jest udział w Usłudze, za cenę wskazaną na stronie Sklepu. Do zawarcia i wykonywania Umów o udział w Usłudze stosuje się odpowiednio §5 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku, gdy osoba dokonująca Zamówienia czyni to w imieniu innej osoby, obowiązana jest ona złożyć Usługodawcy oświadczenie o tym, że została ona w sposób należyty umocowana do złożenia w imieniu innej osoby oferty zawarcia Umowy na realizację Kursu lub Szkolenia. W przypadku złożenia przez osobę dokonującą Zamówienia oświadczenia niezgodnego z prawdą, będzie ona osobiście zobowiązania do naprawienia poniesionej przez Usługodawcę szkody w pełnej wysokości.
4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia określone w Cenniku bądź w opisie danego Kursu lub Szkolenia, umieszczonym na Stronie internetowej Usługodawcy obejmują: uczestnictwo w Kursie lub Szkoleniu i materiały dla Uczestnika. Wynagrodzenie nie zawiera w szczególności kosztów noclegu, dojazdu na miejsce szkolenia ani wyżywienia, z wyjątkiem poczęstunku w ramach tzw. przerwy kawowej oraz lunchu w trakcie trwania szkolenia.
5. Klient jest zobowiązany do uczestniczenia w Kursie lub Szkoleniu, w sposób, który nie zakłóca odbioru wykładanych treści pozostałym uczestnikom Kursu lub Szkolenia.
6. Klient jest uprawniony do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej organizacji Kursu lub Szkolenia, sposobu prowadzenia wykładów przez trenera, co pozwoli Usługodawcy na stałe polepszanie jakości organizowanych przez niego Kursów i Szkoleń.
7. Usługodawca zastrzega prawo do:
a) zmiany terminu Kursu lub Szkolenia, w przypadku niezebrania się minimalnej ilości uczestników lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia w pierwotnie zaplanowanym terminie (np. choroba trenera, następcza niemożliwość świadczenia),
b) zmiany miejsca Kursu lub Szkolenia, w obrębie tego samego miasta,
c) zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia Kursu lub Szkolenia, nie więcej niż o 2 godziny – co nie wpłynie na długość trwania Kursu lub Szkolenia.
8. Usługodawca poinformuje Klienta o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia. W przypadkach nagłych, Usługodawca poinformuje o zmianach warunków Umowy niezwłocznie, po powzięciu informacji o koniecznych zmianach.
9. W razie zmiany umowy opisanej w §6a ust. 7 lit. a) powyżej Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa Usługodawcy w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia zgłoszonego później. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
10. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zmian Umowy opisanych w §6a ust. 7 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła Usługodawcy na adres siedziby Usługodawcy lub na adres mailowy Usługodawcy, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Umowy, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia.
11. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej zamiany zgłoszonej osoby na inną osobę, o czym zobowiązany jest poinformować Usługodawcę pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail najpóźniej na dzień roboczy przed Kursem lub Szkoleniem.

§6b.
[Zasady zawarcia i wykonania Umów o dostęp do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej]

1. Przedmiotem Umowy, o której mowa w §6b niniejszego Regulaminu, jest dostęp do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej za cenę wskazaną na stronie Sklepu.
2. Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę cyfrową lub Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że w opisie Produktu lub w ofercie sprzedaży Produktu został zastrzeżony inny termin udostępnienia Klientowi Produktu.
3. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest wypełnienie formularza Zamówienia w sposób prawidłowy i kompletny oraz dokonanie przez Klienta płatności.
4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
7. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej lub
b) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
8. Ciężar dowodu dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
9. Postanowień §6b ust. 1-7 niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli umowa prze-widuje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przysługuje także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
11. Usługodawca, po zawarciu Umowy, o której mowa w §6b niniejszego Regulaminu, niezwłocznie przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą aktywny link do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, zawierać będzie także instrukcję pobrania i uruchomienia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej.
12. Usługodawca nie odpowiada za niedostarczenie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej w sytuacji, gdy Klient podał niepoprawny, błędny lub nieaktualny adres mailowy. W takiej sytuacji zalecany jest kontakt Klienta z Usługodawcą celem wyjaśnienia sprawy.
13. Usługodawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Klientowi przez czas:
a) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez Klienta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
14. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z przyczyn uzasadnionych, w szczególności zmiany technologii Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej oraz zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej. Nie dotyczy to Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Ewentualne zmiany, o których mowa powyżej, nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Klienta.

§7.
[Prawa autorskie i licencja dotycząca Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych]

1. Wszelkie treści oraz materiały prezentowane w ramach Usług cyfrowych, Treści cyfrowych. Kursów, lub Szkoleń organizowanych przez Usługodawcę, a także materiały dodatkowe udostępniane Uczestnikom w związku z tymi Kursami lub Szkoleniami są chronione prawem autorskim, a majątkowe prawa autorskie do nich przysługują Usługodawcy.
2. Usługodawca udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej do korzystania z udostępnionych w ramach Kursów lub Szkoleń materiałów w zakresie wykonywanego zawodu lub działalności, z wyłączeniem prawa od ich zwielokrotniania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu w całości lub jakiejkolwiek części, jak również z wyłączeniem możliwości ich wykorzystywania do prowadzania działalności gospodarczej, polegającej na szkoleniu innych osób. Licencja, o której tutaj mowa, jest odpłatna. Wy-nagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny przez Klienta za udział w Kursie lub Szkoleniu.
3. Klient nie ma prawa do ingerowania w strukturę i format pliku, w jakim zapisana jest Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa, w szczególności Klient zobowiązany jest do nieusuwania zabezpieczeń i niedokonywania zmian formatu pliku.
4. Usługodawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania osobom trzecim sublicencji na korzystanie z Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej. Klient ma prawo do korzystania z Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej wyłącz-nie na własny użytek, bez ograniczeń terytorialnych wyłącznie na następujących po-lach eksploatacji:
a) utrwalania poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Konto Klienta) prowadzonej przez Usługodawcę;
b) utrwalania poprzez zapis metodą cyfrową na dysku twardym Klienta, zgodnie z instrukcją Usługodawcy.
5. Zabronione jest udostępnianie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej osobom trzecim.
6. Zabronione jest kopiowanie w jakiejkolwiek formie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej.
7. Umowa licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, obowiązuje przez czas trwania do-stępu Klienta do Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej.
8. Umowa licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest odpłatna. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny przez Klienta za Usługę cyfrową lub Treść cyfrową.

§8.
[Ceny i formy płatności]

1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto (razem z podatkiem VAT lub innymi podatkami, jeżeli są wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego), wyrażonymi w polskich złotych.
2. Usługodawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi, Usługi cyfrowej i/lub Treści cyfrowej.
4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może wybrać następujące formy płatności:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (w tytule należy wskazać numer zamówienia i nazwę zamówionego Produktu);
b) przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy za pośrednictwem systemu Paynow (w tytule należy wskazać numer zamówienia i nazwę zamówionego Produktu);
c) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electron, Maestro – autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywają się za pośrednictwem banku Klienta;
d) BLIKIEM;
e) Google Pay

Mastercard and Visa

5. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie uznawane za niezłożone. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, po uprzedniej akceptacji mailowej ze strony Usługodawcy.

6. Zamówienie są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.
9. Usługodawca wystawia dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT, w wersji elektronicznej, który przekazuje następnie Klientowi w terminie 7 dni, na wskazany przez niego adres e-mail. Klient wyraża zgodę, aby dowód zakupu, tj. paragon lub faktura VAT zostały sporządzone i przesłane przez Usługodawcę na adres mailowy Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia lub zakładania Konta.
10. Usługodawca nie przechowuje numerów kart płatniczych Klientów Sklepu.
11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§9a.
[Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta]

1. Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o udział w Usłudze lub od Umowy o udostępnienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej w terminie 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy o udział w Usłudze lub Umowy o udostępnienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.
3. Jeżeli umowa zawarta przez Klienta z Usługodawcą dotyczy świadczenia usługi elektronicznej, a Usługodawca wykonał w pełni usługę elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
4. Konsument, który dokonał zamówienia i zakupu więcej niż jednego Uczestnika może odstąpić od Umowy częściowo.
5. Konsument może w porozumieniu z Usługodawcą dokonać uzgodnienia dotyczącego zmiany terminu uczestnictwa Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu, jeśli względy organizacyjne pozwalają na zapisanie Uczestnika na Szkolenie w innym terminie.
6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w każdej formie dozwolonej prawem, w szczególności poprzez:
a) wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: edukacjaprawna.pl/regulamin-sklep (formularz odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
b) złożenie oświadczenia w formie dokumentowej drogą e-mailową na adres mailowy: biuro@edukacjaprawna.pl
c) listownie na adres korespondencyjny: Al. Niepodległości 51/1, 61 – 714 Poznań
z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy” wraz ze wskazaniem numeru zamówienia.
7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Usługodawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta. Faktura korygująca zostanie wysłana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail, na co Konsument wyraża zgodę.

11. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;
c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
d) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
12. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 9 lit. a-c, Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.
13. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
14. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta Klienta.
15. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
16. W pozostałych przypadkach, do których powyższe postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, powoduje, że Usługodawca zwraca Klientowi:
a) w razie odstąpienia od Umowy, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Usługodawca zwraca Klientowi wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Usługodawcy, nie więcej niż o 25% wysokości wynagrodzenia,
b) w razie odstąpienia od umowy, na mniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Usługodawca zwraca Klientowi wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Usługodawcy, nie więcej niż o 50% wysokości wynagrodzenia,
c) w razie rezygnacji Klienta z Kursu lub Szkolenia po jego rozpoczęciu, Usługodawca zwraca Klientowi opłatę za Kurs lub Szkolenie, w wysokości proporcjonalnej do pozostałej do końca trwania Kursu lub Szkolenia ilości zajęć, umniejszając ją o poniesione do chwili rezygnacji z Umowy koszty związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz poniesioną przez Usługodawcę szkodę w związku z rezygnacją z Kursu lub Szkolenia przed terminem.
17. Przepisy §9a niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§9b.
[Prawo odstąpienia od Umowy oraz prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Usługodawcę]

1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy przez Usługodawcę, o którym mowa powyżej, nie rodzi po stronie Klienta w stosunku do Usługodawcy żadnych roszczeń.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy przez Usługodawcę, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zwraca Klientowi wszelkie dokonane płatności, w taki sam sposób, w jaki zostały one przez Klienta dokonane.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o udostępnienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej ze skutkiem natychmiastowym wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w razie rażącego naruszenia warunków Umowy przez Klienta, w szczególności w razie naruszenia warunków licencji, o której mowa w §7 niniejszego Regulaminu.

§10.
[Utrwalanie przebiegu Kursu lub Szkolenia]

1. Wyrażenie dobrowolnej zgody przez Klienta na utrwalanie ich wizerunku przez Usługodawcę dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych podczas realizacji Kursu lub Szkolenia i obejmuje takie formy wykorzystania wizerunku jak: publikację na stronie internetowej Usługodawcy, publikację w mediach elektronicznych, prasie i innych materiałach marketingowych, w związku z informacji o Kursach i Szkoleniach Usługodawcy. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje swym zakresem możliwość przetwarzania wizerunku Klienta poprzez kadrowanie, obróbkę cyfrową.

2. Usługodawca nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej, lub na rozpowszechnia-nie treści i przebiegu Szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Klienta, ani w całości, ani we fragmentach.

§11a.
[Procedura reklamacyjna dotycząca Umów o udział w Usłudze]

1. W przypadku, gdy Zgłaszający ma zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonania Umowy o udział w Usłudze przez Usługodawcę lub osoby, którymi się posłużył do jej wykonania, ma prawo do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kursu lub Szkolenia, lub od dnia, w którym szkolenie miało, zgodnie z Umową, się zakończyć.

2. Reklamacja może być przesłana w dowolny sposób, w szczególności drogą pisemną lub w drodze wiadomości e-mail.

3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Klient otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail (w zależności od wybranej formy kontaktu).

4. Zaleca się, by reklamacja zawierała:

a) imię i nazwisko Klienta;
b) oznaczenie Kursu lub Szkolenia;
c) opis zastrzeżeń dotyczących Kursu lub Szkolenia;
d) preferowany sposób przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji.

 

§11b.
[Odpowiedzialność z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową z udziałem Konsumentów]

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w terminie 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem 1 roku od chwili dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozo-stają w szczególności ich:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
3. Ponadto Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
4. W przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczanie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej w sposób ciągły, Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
5. Usługę cyfrową lub Treść cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, zo-stał wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
8. Domniemania określone w ust. 1 zd. 2 powyżej oraz ust. 7 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
10. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do ich zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
11. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
12. Jeżeli Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony jakim jest żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową jest istotny.
14. Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.
15. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
16. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
17. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
18. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, ja-kiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
19. Postanowienia §11b niniejszego Regulaminu znajdują także zastosowanie do umów zawieranych z Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 

§11c.
[Odpowiedzialność z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową z udziałem Przedsiębiorców]
Postanowienia §11b niniejszego Regulaminu dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową przy sprzedaży z udziałem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta nie stosuje się do odpowie-dzialności Usługodawcy z tego samego tytułu wobec Przedsiębiorców.

 

§12.
[Ochrona danych osobowych]

1. Klient jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu In-ternetowego jest Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Nie-podległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organi-zacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przed-siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000584989, posiadającą NIP: 6574531528 oraz REGON: 07735621 („Administrator”).
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu za-łożenia Konta i korzystania z określonych usług oraz zawarcia Umowy.
4. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.

§13.
[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy ze Usługodawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów).
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uniemożliwiają powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony praw konsumentów.

§14.
[Postanowienia końcowe]

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Usługodawca zastrzega, że w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. Dane korespondencyjne Sklepu: Al. Niepodległości 51/1, 61 – 714 Poznań
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

_________________________
miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ______________________________

Adres zamieszkania:
ulica/nr: ________________________________________________
kod/miasto: _______________/______________________________

Dane kontaktowe:
tel. kontaktowy: _____________________
adres mailowy: _____________________

Do:
Fundacja Edukacji Prawnej
z siedzibą w Poznaniu
Al. Niepodległości 51/1, 61 – 714 Po-znań, KRS: 0000584989

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, w powołaniu na treść stosownych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, że odstępuję od umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług (wymienić nr zamówienia) _____________________, data zawarcia umowy: __________________________.

Usługę/Usługę cyfrową/Treść cyfrową zakupiono na odległość/poza lokalem przedsiębior-stwa
za cenę brutto: __________________________.

Proszę o zwrot należnej kwoty na poniższy numer rachunku bankowego:

_________________________________________________________

_________________________
podpis klienta