Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

STATUT FUNDACJI EDUKACJI PRAWNEJ

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacji Prawnej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Andrzeja Dudczaka zwanego dalej fundatorem w dniu 03.02.3015r., aktem notarialnym przed Magdaleną Walter – notariuszem w Poznaniu, Repretorium A nr 121/2015, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.ń

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego.

§7

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem Fundacja Edukacji Prawnej.

 3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa polskiego, w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, jako całości oraz w poszczególnych grupach społecznych, w tym wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tej dziedzinie,

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań, służących krzewieniu idei demokracji, w tym upowszechnianiu oraz ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z myślą o kształtowaniu postaw świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego;

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, jak również promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w sprawach indywidualnych;

 2. organizowanie oraz przeprowadzanie kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 3. organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 4. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 5. prowadzenie portalu internetowego o tematyce poświęconej prawu oraz podnoszeniu świadomości prawnej i kształtowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego;

 6. współpracę z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, polski oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów działania Fundacji;

 7. opracowywanie i realizację projektów naukowych, badawczych lub społecznych w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji;

 8. doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów działania Fundacji oraz społecznie użytecznych celów tych organizacji;

 9. doskonalenie zawodowe pracowników instytucji publicznych w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.479,68 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 68/100 groszy) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

 2. subwencji i dotacji uzyskanych od osób prawnych (publicznych lub prywatnych) bądź osób fizycznych oraz grantów;

 3. zbiórek i imprez publicznych;

 4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na warunkach wskazanych w niniejszym statucie;

 6. praw majątkowych nabytych w toku prowadzonej działalności;

 7. dobrowolnych świadczeń Fundatora;

 8. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

 9. innych źródeł;

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§13

 1. Dochody Fundacji przeznaczone są na finansowanie celów statutowych Fundacji.

 2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 1. §14

 2.  
 1. Majątek Fundacji nie może być:

  1. wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywany na rzecz Fundatora członków organów lub pracowników Fundacji i oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.

 1. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji

 • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§16

 

 1. Rada Fundacji stanowi statutowy, kolegialny organ nadzoru odrębny od Zarządu Fundacji i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 2. W skład Rady wchodzi od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Fundator ustala również liczbę osób wchodzących w skład Rady w danym okresie.

 3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.

 4. Członkowie Rady:

  1. nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady z wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego, którego wskazuje Fundator.

 6. Odwołanie Członka Rady, w tym jej Przewodniczącego, przez Fundatora następuje w szczególności razie:

  1. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  2. niewypełnienia obowiązków Członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

  3. nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady,

  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. odwołania przez Fundatora,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci.

§17

 1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy między innymi:

  1. dokonywanie zmian statutu Fundacji;

  2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;

  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu Fundacji, który powołuje Fundator;

  4. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

  5. opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

  6. dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;

  7. nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;

  8. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;

  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

 3. W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji lub jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień.

 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

 5. Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady do wysokości – w każdym miesiącu kalendarzowym – jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§18

 1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub Członka Rady – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. W razie nieobecności lub niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołuje je Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego Członek Rady Fundacji.

 2. Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenia Rady z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.

 3. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.

 4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Przewodniczący przesyła do wszystkich członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje ona ze swojego grona inną osobą do sprawowania tej funkcji.

§19

 1. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.

 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 3. Członkowie Rady Fundacji mogą podjąć uchwałę korespondencyjnie lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, przy zastosowaniu technologii umożliwiającej weryfikację tożsamości osób składających oświadczania woli w ten sposób, o ile wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w takiej formie.

 4. Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

Zarząd Fundacji

§20

Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który ustanawia Fundator.

§21

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.

 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Zarząd powoływany jest na czas trwania 5 letniej kadencji.

 4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 6. Rada Fundacji może odwołać Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w każdym czasie.

 7. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności razie:

  1. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  2. niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

  3. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. odwołania przez Radę Fundacji,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

  3. utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci członka Zarządu.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora, a w szczególności:

  1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji;

  2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

  3. reprezentuje Fundację w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;

  4. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;

  5. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

  6. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

  7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

  8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa cywilnego lub handlowego;

  9. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;

  10. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności gospodarczej Fundacji;

  11. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.

§23

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku natomiast, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

 2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.

§24

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.

 2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust 1, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym wszystkich Członków Zarządu.

 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy Członek Zarządu oraz Rada Fundacji.

§26

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub pełnić swoje obowiązki na podstawie aktu powołania.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

 3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§27

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

§28

Fundator Fundacji Edukacji Prawnej wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje jego jedynym członkiem jako Prezes Zarządu.

Kompetencje Fundatora

§29

Niezależnie od opisanych powyżej uprawnień organów Fundacji, Fundator zachowuje następujące uprawnienia i kompetencje:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

 2. udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji;

 3. zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych Rady Fundacji oraz sprawozdań z ich realizacji;

 4. podejmowanie decyzji w zakresie zmiany celów Fundacji;

Działalność gospodarcza Fundacji

§30

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:

  1. Wydawanie książek (PKD 22.11 .Z),

  2. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),

  3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),

  4. Działalność poligraficzna, pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),

  5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),

  6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

  7. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z),

  8. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

  9. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

  10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

  11. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

  12. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

  13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B ),

  14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C ),

  15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

  16. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

  17. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. A),

  18. Reklama (PKD 74.40.Z),

  19. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z),

  20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

  21. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

  22. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

  23. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

  24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

  25. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

  26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

  27. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

 1. Jeżeli podjęcie którejkolwiek z powyżej wskazanych działalności wymaga, na podstawie obowiązujących przepisów, uzyskania licencji, koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub zgody, działalność tą Fundacja podejmie po ich uzyskaniu.

Organizacja działalności gospodarczej

§31

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

 3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

 8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 10. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§32

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póżn. zm.).

 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z momentem zarejestrowania Fundacji, a kończy 31 grudnia 2015 roku.

 3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 4. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Rady oraz Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub Rady lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

  4. dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Zmiana statutu

§33

 1. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu lub Fundatora.

 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, na wniosek Zarządu Fundacji.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienie końcowe

§36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.