Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Regulamin Uczestnictwa w Kursach i Szkoleniach Fundacji Edukacji Prawnej

§ 1 Organizator

Organizatorem kursów i szkoleń dostępnych na www.edukacjaprawna.pl jest Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584989, posiadająca NIP 7831732979 oraz REGON 362941995, telefon kontaktowy: 61 855 20 44, adres e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl.

§ 2 Definicje

 1. Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora w postaci wykładów, warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie, mających na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonej dziedzinie, których aktualne zestawienie znajduje się na stronie internetowej http://edukacjaprawna.pl;
 2. Szkolenie dedykowane – usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora w postaci wykładów warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie, mających na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonej dziedzinie – stworzona i realizowana na indywidualne życzenie klienta;
 3. Kurs – cykl usług szkoleniowych (zajęć edukacyjnych) realizowanych przez Organizatora, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonym zakresie;

4) Strona internetowa – strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem http://edukacjaprawna.pl;

5) Zgłaszający – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Organizatorem na udział w Kursie lub Szkoleniu jej samej lub innych osób;

6) Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w Kursie lub Szkoleniu,

7) Konsument – Zgłaszający, będący osobą fizyczna dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Rejestracja – złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy o udział w Kursie lub Szkoleniu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kontakt telefoniczny lub zgłoszenie poprzez e-mail wysłany na adres biuro@edukacjaprawna.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz informacji o szkoleniu zawartej na Stronie internetowej;

9) Cennik – aktualne opłaty stanowiące wynagrodzenie Organizatora za Kurs lub Szkolenie, umieszczone na Stronie internetowej;

10) Umowa – umowa o udział w Kursie lub Szkoleniu, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez Rejestrację przez Zgłaszającego i przyjęcie oferty przez Organizatora, bądź bezpośrednio w trybie ofertowym lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Organizatora i Zgłaszającego.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora Umowy ze Zgłaszającymi, jej ogólne warunki oraz prawa i obowiązki stron, w związku z świadczeniem usług w postaci Kursów oraz Szkoleń.
 2. Każda osoba dokonująca Rejestracji, Zgłaszający jest zobowiązana zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, przed zawarciem Umowy.
 3. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie Kursów oraz Szkoleń, w tym ich tematyki, wymiaru godzin, osoby trenera, jak również Cennika, znajdują się na Stronie internetowej. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 4. Niezbędne wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej:
 1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet,
 2. dostęp do konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługującą pliki Cookies: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
 1. Porozumiewanie się przez Organizatora z osobą dokonująca Rejestracji, Zgłaszającym lub Uczestnikiem, następować będzie drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie lub na piśmie.

§ 4 Szkolenia dedykowane

 1. Organizator przeprowadza Szkolenia dedykowane, które tworzone są w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie Zamawiającego i we współdziałaniu z nim. Szczegółowe warunki przeprowadzania, wynagrodzenia oraz rozwiązania umowy o przeprowadzenie Szkoleń dedykowanych określa odrębna umowa zawarta ze Zgłaszającym.
 2. W razie wątpliwości do Szkoleń dedykowanych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu, za wyjątkiem przepisów § 3 ust. 3, § 5, § 6 ust. 1 oraz § 9 ust 1-4 i ust. 6-9.

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez dokonanie Rejestracji (złożenie oferty) przez Zgłaszającego i jej akceptację przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 9. Oferta jest wiążąca w terminie 7 dni (po tym czasie wygasa).
 2. Rejestracji dokonuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, do wyczerpania limitu miejsc wskazanego na Stronie internetowej. Rejestracja po wskazanym terminie będzie możliwa po uprzedniej konsultacji z Organizatorem, w miarę dostępności miejsc.
 3. W celu dokonania Rejestracji Zgłaszający może:
 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy na Stronie internetowej podając swoje dane oraz dane Uczestnika (Uczestników) zgodnie ze wskazaną instrukcją,
 2. skontaktować się telefonicznie z Organizatorem, pod numerem wskazanym na Stronie internetowej,
 3. przesłać e-mail ze zgłoszeniem, w zgłoszeniu wskazując następujące dane:
 • wybrane Szkolenie,
 • imię i nazwisko / pełną nazwę Zgłaszającego,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. adres i NIP,
 • imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail i opcjonalnie zajmowane stanowisko,
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktu,
 1. Inna, niż wskazana powyżej, forma rejestracji, wymaga uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem.
 1. W przypadku gdy osoba dokonująca Rejestracji nie jest Zgłaszającym, obowiązana jest ona w toku Rejestracji złożyć wobec Organizatora oświadczenie o tym, że została ona w sposób należyty umocowana do złożenia w imieniu Zgłaszającego oferty zawarcia Umowy na realizację Kursu lub Szkolenia, objętego Rejestracją. W przypadku złożenia przez ww. osobę oświadczenia niezgodnego z prawdą, będzie ona osobiście zobowiązania do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody w pełnej wysokości.
 2. W terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia Organizator kontaktuje się z osobą do kontaktu wskazaną przez Zgłaszającego i informuje o:
 1. zaakceptowaniu oferty,
 2. odmowie zawarcia Umowy,
 3. złożeniu kontroferty – co oznacza, iż Umowa zostanie zawarta w przypadku zaakceptowania kontroferty przez Zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 1. Kontroferta, o której mowa powyżej wiąże Organizatora przez 5 dni, chyba że w kontrofercie wskazano inny termin, po upływie tego terminu kontroferta wygasa.
 1. Akceptacja kontroferty przez Zgłaszającego ma taki skutek, iż Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, informacji zawartej na Stronie internetowej oraz treści kontroferty.
 2. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 3. Organizator przekazuje Konsumentowi pisemne lub, w przypadku wyrażenia zgody, w drodze wiadomości e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o realizację Kursu lub Szkolenia.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia określone w Cenniku bądź w opisie danego Kursu lub szkolenia, umieszczonym na Stronie internetowej Organizatora obejmują: uczestnictwo w Kursie lub Szkoleniu i materiały dla Uczestnika. Wynagrodzenie nie zawiera w szczególności kosztów noclegu, dojazdu na miejsce szkolenia ani wyżywienia, z wyjątkiem poczęstunku w ramach tzw. przerwy kawowej oraz lunchu w trakcie trwania szkolenia.
 2. Zgłaszający dokonując Rejestracji na Kurs lub Szkolenie oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 3. Wynagrodzenie za Kurs lub Szkolenie płatne jest z góry, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Organizatora wskazany w wiadomości e-mail przesłanej Zgłaszającemu przez Organizatora po dokonaniu Rejestracji. Na gruncie niniejszego regulaminu zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. W przypadku gdy do zawarcia Umowy doszło na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia, wynagrodzenie płatne jest najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kursu lub Szkolenia.
 6. Brak zapłaty w terminie określonym w ust. 3 lub 5, powoduje brak możliwości udziału w Kursie lub Szkoleniu Uczestnika lub Uczestników objętych Umową zawartą ze Zgłaszającym.
 7. Organizator może przewidzieć ratalny sposób płatności wynagrodzenia za udział w Kursie, o czym poinformuje na Stronie internetowej, wówczas przepisy o Wynagrodzeniu, należy stosować odpowiednio.

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do udziału w szkoleniu, konsultacji z trenerem oraz otrzymania materiałów szkoleniowych, a także do korzystania z platformy e-learningowej przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia Kursu lub Szkolenia, na której umieszczane są materiały dydaktyczne dla Uczestników.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w Szkoleniu, w sposób, który nie zakłóca odbioru wykładanych treści pozostałym Uczestnikom Szkolenia.
 3. Uczestnik jest uprawniony do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej organizacji Szkolenia, sposobu prowadzenia wykładów przez trenera, co pozwoli Organizatorowi na stałe polepszanie jakości organizowanych przez niego Szkoleń.

§ 8 Zmiana warunków Umowy

 1. Organizator zastrzega prawo do:
 1. zmiany terminu Kursu lub Szkolenia, w przypadku niezebrania się minimalnej ilości uczestników lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia w pierwotnie zaplanowanym terminie (następcza niemożliwość świadczenia),
 2. zmiany miejsca Szkolenia, w obrębie tego samego miasta,
 3. zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia nie więcej niż o 2 godziny – co nie wpłynie na długość trwania Szkolenia.
 1. Organizator poinformuje Zgłaszającego o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. W przypadkach nagłych, Organizator poinformuje o zmianach warunków Umowy niezwłocznie, po powzięciu informacji o koniecznych zmianach.
 1. W razie zmiany umowy opisanej w ust. 1 lit. a) Zgłaszający ma prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem opisanym w §9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zgłaszający składa Organizatorowi w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia zgłoszonego później. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zmian Umowy opisanych w ust. 1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument przesyła Organizatorowi na adresy wskazane w § 1, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Umowy, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem Szkolenia.
 3. Zgłaszającemu przysługuje prawo do nieodpłatnej zamiany zgłoszonego Uczestnika na inną osobę, o czym zobowiązany jest poinformować Organizatora pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail najpóźniej na dzień roboczy przed Kursem lub Szkoleniem.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Zgłaszającemu będącemu Konsumentem służy prawo do rezygnacji z udziału w Kursie lub Szkoleniu (odstąpienia od umowy). Zgłaszający będącemu Konsumentem, który dokonał Rejestracji więcej niż jednego Uczestnika może odstąpić od Umowy częściowo. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zgłaszający składa Organizatorowi oświadczenie na piśmie lub drogą mailową, na adres wskazany w § 1, o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Organizator zwraca Zgłaszającemu będącemu Konsumentem:
 1. w razie odstąpienia od umowy, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie więcej niż o 25% wysokości wynagrodzenia,
 2. w razie odstąpienia od umowy, na mniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie więcej niż o 50% wysokości wynagrodzenia,
 3. w razie rezygnacji Zgłaszającego z Kursu lub Szkolenia po jego rozpoczęciu, Organizator zwraca Zgłaszającemu opłatę za Kurs lub Szkolenie, w wysokości proporcjonalnej do pozostałej do końca trwania Kursu lub Szkolenia ilości zajęć, umniejszając ją o poniesione do chwili rezygnacji z Umowy koszty związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz poniesioną przez Organizatora szkodę w związku z rezygnacją z Kursu lub Szkolenia przed terminem,
 1. Zgłaszający może w porozumieniu z Organizatorem dokonać uzgodnienia odnośnie zmiany terminu uczestnictwa Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu, jeśli względy organizacyjne pozwalają na zapisanie Uczestnika na Szkolenie w innym terminie.
 1. Zgłaszający będący Konsumentem, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w Kursie lub Szkoleniu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora, ma również prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu. W takim przypadku regulacja §9 ust 2 nie znajduje zastosowania. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 1. Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwrot płatności nastąpi w taki sposób, w jaki dokonano płatności.
 2. W wypadku zawarcia Umowy w warunkach określonych w § 5 ust. 9 niniejszego Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w §9 ust 4 nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszego Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.. Kwotę do zapłaty oblicza się w wysokości proporcjonalnej do pozostałej do końca trwania Kursu lub Szkolenia ilości zajęć, umniejszając ją o poniesione do chwili rezygnacji z Umowy koszty związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz poniesioną przez Organizatora szkodę w związku z rezygnacją z Kursu przed terminem.
 4. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym dniem Szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszających w drodze wiadomości e-mail, telefonicznej lub w formie pisemnej.
 5. W przypadku odstąpienia Organizatora od umowy Zgłaszający według swojego wyboru:
 1. otrzyma pełny zwrot uiszczonego wynagrodzenia za Kurs lub Szkolenie,
 2. otrzyma możliwość wyboru Kurs lub Szkolenia z tej samej tematyki w innym terminie, wówczas uiszczone wynagrodzenie zostanie zaliczone na wynagrodzenie za kolejne Kurs lub Szkolenie.

§ 10 Utrwalanie przebiegu Kursu lub Szkolenia

 1. Wyrażenie dobrowolnej zgody przez Zgłaszającego lub Uczestnika na utrwalanie ich wizerunku przez Organizatora dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych podczas realizacji Kursu lub Szkolenia i obejmuje takie formy wykorzystania wizerunku jak: publikację na stronie internetowej Organizatora, publikację w mediach elektronicznych, prasie i innych materiałach marketingowych, w związku z informacji o Kursach i Szkoleniach Organizatora. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje swym zakresem możliwość przetwarzania wizerunku Zgłaszającego lub Uczestnika poprzez kadrowanie, obróbkę cyfrową.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej, lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu Szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.

§ 12 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz materiały prezentowane w ramach Kursów lub Szkoleń prowadzonych przez Organizatora, a także materiały dodatkowe udostępniane Uczestnikom w związku z tymi Kursami lub Szkoleniami są chronione prawem autorskim, a majątkowe prawa autorskie do nich przysługuje Organizatorowi.
 2. Organizator udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej do korzystania z udostępnionych materiałów w zakresie wykonywanego zawodu lub działalności, z wyłączeniem prawa od ich zwielokrotniania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu w całości lub jakiejkolwiek części, jak również z wyłączeniem możliwości ich wykorzystywania do prowadzania działalności gospodarczej, polegającej na szkoleniu innych osób.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych jest Organizator.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Organizatorem umowy, w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, ponadto w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe będą wykorzystane także w celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania drogą e-mailową przez Organizatora o aktualnej ofercie szkoleniowej,
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 4. Organizator może przetwarzać dane osobowe w prawnie uzasadnionym celu, który stanowi w szczególności dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyki, a także badanie satysfakcji klientów oraz marketing.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, którymi posługuje się Organizator w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność hotelarska, księgową, a także podmiotom obsługującym pod względem informatycznym Stronę internetową Organizatora.
 6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy i czas przedawnienia roszczeń związanych z jej wykonaniem, nie krócej jednak niż do upływu czasu wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości.
 7. Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie żądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.
 8. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez Organizatora, w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zażądać przeniesienia jej danych osobowych przez Organizatora do wskazanego przeze mnie podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody, zgoda taka może być chwili cofnięta, co nie będzie jednak miało wpływu zgodność przetwarzania ich zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Organizatora informacji o cofnięciu zgody.
 11. W przypadki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych w zakresie nieobjętym zgodą jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przez Organizatora oraz podmioty zaangażowane w realizację Kursu lub Szkolenia, w przypadku braku podania danych osobowych, prawidłowe wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.
 13. W przypadku gdy osoba dokonująca Rejestracji nie jest Uczestnikiem, obowiązana jest ona w toku Rejestracji złożyć wobec Organizatora oświadczenie o tym, że została ona w sposób należyty umocowana do wyrażenia w imieniu Uczestnika Kursu lub Szkolenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie. W przypadku złożenia przez ww. osobę oświadczenia niezgodnego z prawdą, będzie ona osobiście zobowiązania do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody w pełnej wysokości.

§ 14 Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Zgłaszający ma zastrzeżenia odnośnie prawidłowości wykonania Umowy przez Organizatora lub osoby, którymi się posłużył do jej wykonania, ma prawo do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia lub dnia w którym szkolenie miało, zgodnie z Umową się zakończyć.
 2. Reklamacja może być przesłana w dowolny sposób, w szczególności drogą pisemną lub w drodze wiadomości e-mail, pod adresy wskazane w § 1 Regulaminu.
 3. W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w niej następujących danych:
  1. imię i nazwisko Uczestnika,
  2. oznaczenie Szkolenia,
  3. opis zastrzeżeń dotyczących Szkolenia,
  4. preferowany sposób przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail (w zależności od wybranej formy kontaktu).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Zgłaszający nie jest równocześnie Uczestnikiem, Zgłaszający zobowiązuje się do odebrania od Uczestnika wszelkich zgód i oświadczeń, wymaganych niniejszą umową, co nie dotyczy Konsumentów. Zgłaszający zobowiązuje się również do przekazania Uczestnikom treści niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania również z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Niniejszy Regulamin oraz informacje o wybranym szkoleniu zawarte na Stronie internetowej, stanowią integralną część zawieranych Umów.

§ 16 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, poprzez opublikowanie zmienionej wersji na swojej Stronie internetowej.
 2. Zmiany Regulaminu dotyczą przyszłych umów zawieranych przez Organizatora i nie mają wpływu na treść umów zawartych do czasu jego zmiany.
 3. Organizator wprowadza zmiany w Regulaminie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, a także zmiany sposobu przeprowadzania Kursów lub Szkoleń.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Poznań, dnia ………………………

Fundacja Edukacji Prawnej

Al. Niepodległości 51/1

61 – 714 Poznań

Ja niżej podpisany niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o udział w Szkoleniu/ częściowym odstąpieniu od umowy o udział w Szkoleniu odnośnie Uczestnika …………………………………………………………………………………….(*).

Data zawarcia umowy……………………………………..

Tytuł szkolenia ……………………………………………

…………………………………..

/podpis Zgłaszającego/

* niepotrzebne skreślić