Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych

W 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ws. ochrony danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie RODO. Nowe, kompleksowe uregulowanie, od 25 maja 2018 roku, zastąpi polską ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie stanowi odpowiedź Wspólnoty Europejskiej na nieprzewidziany w dotychczasowych rozwiązaniach, rozwój serwisów społecznościowych, usług chmury, mobilnych i geolokalizacji. Celem RODO jest m.in. zapewnienie spójnego stopnia ochrony osób fizycznych w Unii, likwidacja czynników hamujących swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym i uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich.

Prawo członków najbliższej rodziny poszkodowanego do zadośćuczynienia pieniężnego

Prawo członków najbliższej rodziny poszkodowanego do zadośćuczynienia pieniężnego

Śmierć poszkodowanego czynem niedozwolonym, stanowi istotne naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, łącząca zmarłego z bliskimi, a tym samym może stanowić podstawę domagania się zadośćuczynienia pieniężnego, jednak w przypadku gdy poszkodowany przeżył, lecz doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, przepisy prawa nie przewidują możliwości domagania się przedmiotowego zadośćuczynienia.

W obowiązującym systemie prawnym definicji legalnej dóbr osobistych, jednakże zgodnie z przeważającą w doktrynie koncepcją obiektywną dobra osobiste są ,,wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie”.[i] Wartościom tym można jednak nadać przymiot dobra osobistego tylko jeżeli podlegają one ochronie prawnej.

40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności

40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności

Wierzycielowi, w przypadku transakcji z nierzetelnym kontrahentem, przysługuje prawo domagania się rekompensaty za koszty prowadzonej windykacji w wysokości nie niżej niż 40 euro.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: ustawa) wprowadziła do polskiego systemu prawnego rozwiązanie o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców. Na mocy art. 10 ustawy podmiot, będący stroną transakcji handlowej może uzyskać uprawnienie do domagania się zryczałtowanej kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku spełnienia świadczenia po stronie wierzyciela oraz braku zapłaty ze strony dłużnika w terminie określonym w umowie. Stosowanie niniejszego rozwiązania w praktyce budzi jednakże liczne wątpliwości.

Continue reading „40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności”