Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy

Zapytaj o termin

Poznań | Warszawa | Wrocław

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z regulacją prawną rękojmi i gwarancją jakości na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu rękojmi i gwarancji jakości, zarówno w ujęciu konsumenckim jak i obustronnie profesjonalnym. Szczególną uwagę prowadzący poświęcą jednak tym aspektom obowiązujących regulacji prawnych, które dotyczą prowadzenia przez sprzedawcę, usługodawcę lub wykonawcę prac, procesu reklamacyjnego w ramach rękojmi i gwarancji, w sposób pozwalający na ochronę jego praw i interesów. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest nauka analizy i formułowania postanowień umów sprzedaży, dostawy, umów o świadczenie usług, a także przyjętych do stosowania regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży, pod kątem optymalizacji procesu reklamacyjnego i ochrony interesów sprzedawcy. Szkolenie zawiera uniwersalny zbiór reguł i zasad świadomego prowadzenia procesu reklamacyjnego. Niektóre z edycji szkolenia dedykowane będą jednak poszczególnym branżom produkcyjnym lub handlowym. Z tego względu prosimy o zwrócenie uwagi na dodatkowy opis/podtytuł szkolenia, w ramach edycji którą jesteście Państwo zainteresowani. Brak dodatkowych oznaczeń wskazuje na uniwersalny charakter szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli wszelkiego rodzaju firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i wykonawczych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów, zgłaszanymi na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości.

Szkolenie zawiera treści, które każda osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesów reklamacyjnych w ramach rękojmi lub gwarancji powinna znać i stosować w praktyce. W zamierzeniu autorów szkolenie winno zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób pozwalający na możliwie najpełniejszą ochronę praw i interesów sprzedawcy, usługodawcy lub wykonawcy prac, będących przedmiotem reklamacji. Ponadto udział w szkoleniu „Obsługa procesu reklamacyjnego w zakresie roszczeń z rękojmi i gwarancji w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • aktualny stan prawny i orzecznictwo z zakresu objętego tematem szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym m.in. konsument i przedsiębiorca, forma umowy – elementy kształtujące treść umowy w tym regulaminy, wzory umów, ogólne warunki, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej, zmiana definicji wady fizycznej, należyta jakość rzeczy sprzedanej, polubowne rozpatrywanie sporów konsumenckich, regulacje przejściowe).

Rękojmia. Zasady ogólne i rękojmia konsumencka:

 • wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej,
 • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych,
 • akty staranności kupującego konsumenta (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy,
 • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych,
 • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.


Sesja warsztatowa

Rękojmia w obrocie profesjonalnym:

 • nowa definicja wady fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny,
 • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – jaki jest zakres swobody stron?


Sesja warsztatowa

Gwarancja:

 • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi,
 • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny,
 • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności,
 • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji,
 • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy.


Sesja warsztatowa

Postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych).


Sesja warsztatowa

 • Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy.
 • Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

Mateusz Garnuszewski

Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin i miejsce szkolenia: 11.03.2019 – Poznań | 10.05.2019 – Wrocław | 20.05.2019 – Warszawa

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os. Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl