Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy

Weź udział w praktycznym szkoleniu
Poznaj i wyposaż się w wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób pozwalający na możliwie najpełniejszą ochronę praw i interesów sprzedawcy, usługodawcy lub wykonawcy prac.
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi
Czy wiesz, że realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa? Co z Twoją odpowiedzialnością? Skuteczne egzekwowanie uprawnień wymaga zarówno znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, jak również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień.

Koniecznie weź udział w szkoleniu, które oświęcone jest zagadnieniom związanym z regulacjami prawnymi dotyczącymi rękojmi i gwarancji jakości na gruncie kodeksu cywilnego i innych ustaw. Ważna częścią organizowanego szkolenia jest analizowanie przypadków reklamacji, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest nauka analizy i formułowania postanowień umów sprzedaży, dostawy, umów o świadczenie usług, a także przyjętych do stosowania regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży, pod kątem optymalizacji procesu reklamacyjnego i ochrony interesów sprzedawcy. Sam(a) zobaczysz, jak szybko poczujesz zwrot z inwestycji w to szkolenie.

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Praktyczna wiedza

Warsztat zapewnia solidną porcję wiedzy praktycznej i możliwość czerpania z lat doświadczeń prowadzących. Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacane są licznymi przykładami, case study.

Indywidualne doradztwo

Otrzymujesz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.

Materiały

Otrzymujesz aktualny stan prawny i orzecznictwo z zakresu objętego tematem szkolenia, a także ciekawe materiały przygotowane przez praktyków. Dodatkowe materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Networking

Dajemy Ci możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku

Jak wygląda program szkolenia?
Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym m.in. konsument i przedsiębiorca, forma umowy – elementy kształtujące treść umowy w tym regulaminy, wzory umów, ogólne warunki, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej, zmiana definicji wady fizycznej, należyta jakość rzeczy sprzedanej, polubowne rozpatrywanie sporów konsumenckich, regulacje przejściowe).
 • wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej,
 • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych,
 • akty staranności kupującego konsumenta (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy,
 • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych,
 • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.
 • nowa definicja wady fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny,
 • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – jaki jest zakres swobody stron?
 • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi,
 • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny,
 • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności,
 • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji,
 • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy.
 • postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych).
 • optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy.
 • uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.
Jacy eksperci Ci pomogą?
Trener Mateusz Garnuszewski

Mateusz Garnuszewski

Prowadzenie firmy nie jest łatwe. Czasem wymaga pokonywania wielu przeszkód i omijania wybojów na trasie do celu. I na tej drodze niezbędnym partnerem dla swoich klientów jest Mateusz. Od wielu lat zajmuje się obsługą prawną firm.

Nawet w najtrudniejszych sytuacjach: sądowych sporach czy problemach z urzędami, doświadczenie i wiedza Mateusza sprawiają, że przeszkody są dla jego klientów dużo łatwiejsze do pokonania. Walczy w drużynie klienta z wszelkimi przeciwnościami. Kiedy trzeba, potrafi zadawać precyzyjne ciosy przeciwnikom – zanim ci zdecydują, jaki zrobić kolejny ruch. Ceniony za analityczne podejście i praktyczne rozwiązania – szczególnie w sytuacjach, w których wszyscy inni kierują się emocjami.

A poza tym…

Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnego. Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dodatkową wiedzę i kwalifikacje zdobywał w ramach studiów podyplomowych w zakresie prawno-ekonomicznych Aspektów Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Prawa Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu przy w współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Wykładowca, praktyk, trener.

Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂
Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli wszelkiego rodzaju firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i wykonawczych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów, zgłaszanymi na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości.
Online lub stacjonarnie w Poznaniu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Poinformujemy Cię wcześniej 🙂
Zapytaj o termin

Inwestujesz tylko 590 zł, zyskujesz wiedzę, która może ochronić Twój biznes 🙂

Co więcej, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂