Prawo autorskie w pracy architekta

Zapytaj o termin

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem autorskim w pracy zawodowej architekta. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Szczególną uwagę prowadzący poświęcą jednak tym regulacjom prawnym, które w ocenie autorów szkolenia, mają szczególne istotne znaczenie z punktu widzenia pracy zawodowej architekta. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest nauka analizy i formułowania zapisów umów o wykonanie prac projektowych w części dotyczącej prawa autorskiego. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić przedstawiony przez kontrahenta wzór umowy i dokonać w nim korekt niezbędnych z punktu widzenia własnych interesów.

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo architektów bez względu na formę wykonywania przez nich pracy lub świadczenia usług.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się tego, co o prawie autorskim powinien wiedzieć każdy architekt niezależnie od formy wykonywania zawodu, wieku, doświadczenia zawodowego. 
W trakcie szkolenia uczestnicy między innymi poznają różnicę pomiędzy utworem samodzielnym, utworem inspirowanym, utworem z zapożyczeniami, a utworem zależnym, dowiedzą się kiedy można mówić o współautorstwie dwóch lub kilku twórców utworu architektonicznego, a także komu przysługuje prawo autorskie do utworu stworzonego przez pracownika w ramach powierzonych mu obowiązków. Wreszcie uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób chronić przysługujące im prawa i w jaki sposób można czerpać korzyści z wyników swojej pracy twórczej.
 
Udział w szkoleniu „Prawo autorskie w pracy architekta”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 • pojęcie i rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego w ujęciu praktycznym,
 • projekt architektoniczny jako szczególny rodzaj utworu w rozumieniu prawa autorskiego (utwór architektoniczny),
 • plany, szkice, wizualizacje i wyroby plastyczne dotyczące architektury,

Podmioty korzystające z ochrony prawa autorskiego:

 • twórca;
 • pracodawca twórcy (twórczość pracownicza);
 • licencjobiorcy i inne podmioty praw autorskich.
 • współautorstwo (projekt architektoniczny jako utwór współautorski)

Treść prawa autorskiego:

 • prawa autorskie osobiste (prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne);
 • autorskie prawa majątkowe (treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania i inne).

Sesja warsztatowa
Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych:

 • prawo cytatu a plagiat;
 • czas trwania autorskich praw majątkowych;

Nadzór autorski (regulacja prawnoautorska – regulacja prawnobudowlana).

Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu – ujęcie praktyczne.

Sesja warsztatowa
Ochrona praw twórcy utworu architektonicznego:

 • instrumenty ochrony autorskich praw osobistych;
 • instrumenty ochrony autorskich praw majątkowych;

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl