O nas

Misja i cele

Fundacja Edukacji Prawnej została założona w 2015 roku z inicjatywy grupy prawników – praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej wielokrotnie spotykali się z sytuacjami, w których brak elementarnej wiedzy prawnej skutkował powstaniem nieodwracalnych, niekorzystnych skutków prawnych, sytuacji z prawnego i życiowego punktu widzenia beznadziejnych. Tymczasem podstawowa nawet wiedza z zakresu prawa na początkowym etapie sprawy, pozwoliłaby klientowi na skuteczną obronę jego praw i umożliwiłaby wygranie sprawy.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób dotkniętych różnego rodzaju problemami natury prawnej, to jedno. Podstawowym jednak celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej, w tym wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tej dziedzinie. W naszej ocenie podejmowanie działań edukacyjnych na tym polu, może być znacznie skuteczniejsze, niż realizowane choćby na dużą skale akcje poradnictwa częściowo lub całkowicie wolnego od opłat.

W swojej działalności dążymy do zwiększenia świadomości obowiązującego prawa wśród przedstawicieli grup szczególnie narażonych na nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców, w tym nieuprzywilejowanych grup społecznych.

W swoich działaniach nie zapominamy jednak o programach edukacyjnych skierowanych do ludzi młodych, wchodzących w dorosłość, rozpoczynających pierwszą pracę lub własną działalność.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  1. organizowanie oraz przeprowadzanie kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;
  2. prowadzenie działalności wydawniczej;
  3. współpracę z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, polski oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami;
  4. opracowywanie i realizację projektów naukowych, badawczych lub społecznych w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji;

Fundacja jest podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584989. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwo Wyższego.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr ewidencyjny 2.30/00421/2017.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych