Zarządzanie projektami

27-28.01.2021

Poznań

17-18.02.2021

Poznań

Celem szkolenia jest wskazanie złożoności procesu zarządzania projektami, zwrócenie uwagi na zależności związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa oraz położenie nacisku na właściwe dokumentowanie (produkty projektu) i odpowiedni przepływ informacji (kanały komunikacji, komunikacja projektowa).

Omówione podczas szkolenia zagadnienia, połączone z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami, pozwalają odnaleźć się wśród złożoności i zawiłości działań związanych z realizowanymi projektami. Przede wszystkim jednak, wskazują na olbrzymie zalety i korzyści wynikające z dobrze zarządzanego projektu. Pozwalają również uporządkować wszystkie elementy, zarówno wewnętrzne (wynikające ze specyfiki danego przedsiębiorstwa), jak i zewnętrzne, zależne od klienta, podwykonawców czy kooperantów. Wiedza przekazywana podczas szkolenia pozwala na zbalansowanie obu tych czynników i wybór takich metod postępowania (procesów, procedur), które w konsekwencji przyczynią się do pełnego wywiązania się z przyjętych zobowiązań.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom lub pracownikom odpowiedzialnym na zarządzanie projektami, członkom zespołu projektowego lub tym, którzy planują wdrożyć nowe rozwiązania w oparciu o założenia wynikające z wybranego sposobu zarządzania projektami.

Większość wskazanych w programie szkolenia zagadnień jest oparta na konkretnych przykładach odnoszących się do zrealizowanych przez prowadzącego szkolenie projektów. Podczas zajęć praktycznych, kursanci definiują cel główny i cele pośrednie projektu, tworzą strukturę projektu, przeprowadzają analizę ryzyka, opracowują harmonogram projektu itp. Każdy dostaje zbiór materiałów pozwalających na wykonanie konkretnych ćwiczeń. Zadania są realizowane w grupach.

Szkolenie wskazuje na znane metodyki zarządzania projektami, ale z uwagi na praktyczne podejście, żadnej dokładnie nie omawia. Skupia w sobie te elementy, które są ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, kierownika projektu, zespołu projektowego i postawionego w projekcie celu.

1. Podstawowe pojęcia:
• projekt, zarządzaniem projektem
• kamień milowy/punkt kontrolny
• wykres Gantta
• ścieżka krytyczna
2. Elementy opisujące projekt:
• główny cel
• cele pośrednie, współzależne zadania
• ramy czasowe
• zakres projektu
• jakość i koszty projektu
• koncepcja SMART
3. Cechy zarządzania projektami
4. Główne etapy projektu
5. Struktura projektowa
• koncepcja/założenia
• zasady tworzenia
• role, charakterystyka, zadania
6. Produkty projektu
7. Planowanie i harmonogramowanie projektu
8. Komunikacja projektowa
9. Analiza ryzyka a obszary problemowe
10. Budżetowanie, kontrola budżetu

Piotr Jaszczak – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, usługami serwisowymi i zaawansowanymi projektami teleinformatycznymi. Od 01 lutego 1993 roku związany z poznańską spółką informatyczną TALEX SA. Zbudował sieć oddziałów terenowych na terenie Polski (14 lokalizacji). Stworzył strukturę organizacyjną działu, pozwalającą na obsługę klientów Spółki przy założonych parametrach operacyjnych i zgodnie z ich oczekiwaniami. Mając do pomocy kilku kierowników zespołów, w szczycie zarządzał działem liczącym ponad 130 osób, pracujących na terenie całej Polski. Przez cały okres zatrudnienia w firmie TALEX SA jest również odpowiedzialny za prowadzenie zaawansowanych projektów informatycznych. Zarządzał wieloma projektami IT, zarówno dla sektora finansowego, jak i publicznego. Prowadził projekty między innymi dla Banku Millennium, BZ WBK SA, Credit Agricole, Banku Gliwickiego, ING BŚK, Kredyt Banku, Citi Banku, PKO BP SA, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie one zakończyły się w terminie i zgodnie z założeniami – zarówno jakościowymi, jak i finansowymi.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 27-28.01.2021 lub 17-18.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!