Zarządzanie procesami

24-25.02.2021

Poznań / Online

Usługa ma na celu uzupełnienie kompetencji menadżera w obszarze zarządzania całym przedsiębiorstwem w zakresie umiejętności zarządzania procesami, ich kontroli i modyfikacji oraz zasadami (sposobami) mapowania. Celem szkolenia jest zrozumienie, że organizacja jest zbiorem wzajemnie przenikających się procesów, odziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do realizacji swoich zadań zgodnie z przyjętymi i wdrożonymi procesami. Jest to także odnalezienie się wśród złożoności i zawiłości działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jej kontroli i wprowadzania działań korygujących (modyfikacji) w istniejących procesach i procedurach. To także wskazanie na zależności pomiędzy poszczególnymi procesami a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi swoich klientów. Usługa obejmuje działania z zakresu identyfikacji procesów, ich definiowania, mapowania i opisywania.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom lub pracownikom odpowiedzialnym za realizację najważniejszych procesów biznesowych, chcących poznać zasady i sposoby ich mapowania i opisywania, optymalizowania i weryfikacji.

Uczestnik szkolenia pozna zasady podejścia procesowego do zarządzania oraz zdobędzie wiedzę o definiowaniu procesów. Pozna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym oraz zasady opisu cyklu procesowego w organizacji. Zdobędzie wiedzę o cechach i parametrach procesów oraz pozna zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem. Uczestnik będzie potrafił zidentyfikować procesy w organizacji, przeprowadzić ich analizę w zakresie powiązań i zależności, opisać i przedstawić graficznie.

1. Podstawowe definicje – proces, zarządzanie procesowe, mapowanie, standaryzacja, innowacja, analiza ryzyka.
2. Zarządzanie procesowe jako podstawowe narzędzie do zarządzania organizacją.
3. Istota zarządzania procesami a zarządzanie zmianą i zarządzanie projektami – zależności, powiązania, sprzężenia.
4. Zarządzanie procesowe:
a. Cel i znaczenie,
b. Etapu wdrażania zarządzania procesowego,
c. Zarządzanie pojedynczymi procesami a właściciel procesu,
d. Zarządzanie procesowe a normy ISO,
e. Doskonalenie procesów.
5. Zarządzanie procesami a formalizacja działalności (norma CEN)
6. Identyfikacja procesów i ich mapowanie:
a. Wybór procesu,
b. Zbieranie danych – formularz,
c. Mapowanie procesu – podprocesy i procesy równoległe,
d. Weryfikacja procesu, jego uproszczenie i modyfikacja,
e. Plan wdrożenia procesu,
f. Role i odpowiedzialność w procesie,
g. Proces a organizacja – identyfikacja zależności i powiązań.
7. Dokumentowanie procesu:
a. Graficzne przedstawienie,
b. Opis procedury,
c. Sposoby prezentowania i wizualizowania,
d. Wykorzystanie narzędzi IT w zakresie opisywania i wizualizowania procesu.
8. Zarządzanie procesem rozwoju innowacji w organizacji.
9. Wzajemne zależności – efekty i bariery, praca zespołowa.

Piotr Jaszczak – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, usługami serwisowymi i zaawansowanymi projektami teleinformatycznymi. Zarządzał wieloma projektami IT, zarówno dla sektora finansowego, jak i publicznego. Będąc nauczycielem akademickim współpracuje z poznańskimi uczelniami – swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń i zajęć dydaktycznych. W okresie od października 2011 do czerwca 2018 roku współpracował z Europejską Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu, w której prowadził wykłady i ćwiczenia, między innymi z następujących przedmiotów: Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Jakością, Systemy Informatyczne w Logistyce, Technologia Informacyjna i Wspomaganie Informatyczne Działalności Małej Firmy. Od 2014 roku prowadził również zajęcia dla słuchaczy studiów MBA, nakierowane m. in. na praktyczny aspekt wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Od października 2018 roku współpracuje z Collegium Da Vinci w Poznaniu, w której jako wykładowca-praktyk, prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku informatyki i zarządzania z zakresu organizacji pracy, komunikacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, procesami i jakością. Prowadzi również szkolenia z MS Excela i MS Worda. Od marca 2019 roku współpracuje z Fundacją Edukacji Prawnej, w której pełni funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością usług oraz prowadzi szkolenia.

Czas: szkolenie dwudniowe – 12 godzin warsztatowych

Termin: 24-25.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1280 zł netto za os.

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!