Zamówienia publiczne

Zapytaj o termin

Szkolenie ma na celu omówienie wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wykonawcy uczestniczącego w rynku zamówień publicznych, z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa i praktycznych aspektów zapisów ustawowych.

Warsztat jest przygotowany w taki sposób, by pokazać uczestnikom, że zamówienia publiczne mogą być przyjazne. Dla prowadzących zamówienia publiczne nie są tylko zbiorem, nie zawsze spójnych, przepisów. Są sposobem, w jaki możemy kupować i oferować rozwiązania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb. Jako wieloletni praktycy Kinga Witajewska i Katarzyna Dziąćko są przekonane, że to kwestia perspektywy i szerszego spojrzenia. Ekspertki chętnie podzielą się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, wypracowywały przez ostatnie lata swojej praktyki zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji jako wykonawca postępowania oraz realizacją zadań wynikających z umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne.

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie wykonawcy. Udział w warsztacie pozwoli na:

 • wyeliminowanie błędów mogących skutkować odrzuceniem oferty/wykluczeniem z postępowania;
 • poprawne formułowanie ofert, zgodnie z wytycznymi zamówienia;
 • zapoznanie się z regułami i zasadami udziału w zamówieniu publicznym, zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
 • poznanie uprawnień przysługujących wykonawcy w trakcie procedur przetargowych;
 • poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne;
 • poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych.

1. Zagadnienia proceduralne

 • Dialog techniczny – zasady udziału, ryzyka, szersze zastosowanie na gruncie projektowanego nowego Prawa zamówień publicznych
 • Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia – które zapisy mogą być uznane za niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (omówienie na przykładach, w tym podanych przez uczestników szkolenia)
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – uprawnienie czy obowiązek wykonawców?
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy (obligatoryjne i fakultatywne, procedura self-cleaning)
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty składane na potwierdzenie ich spełniania (zasady określania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji wraz z przykładami nadmiernych wymagań zamawiających)
 • Zasady wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów
 • Zasady składania dokumentów – aktualność dokumentów
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – kto składa i w jakim zakresie?
 • Składanie oferty w konsorcjum, z wykorzystaniem potencjału podmiotów trzecich oraz z udziałem podwykonawców – omówienie różnic
 • Kryteria oceny ofert oraz przygotowanie odpowiedniej oferty w stosunku do przyjętych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych UZP w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Poprawność formalno-prawna ofert
 • Procedura odwrócona i jej skutki
 • Rażąco niska cena lub koszt – składanie wyjaśnień
 • Przesłanki zatrzymania wadium, w szczególności z uwagi ba niezłożenie oświadczeń i dokumentów w odpowiedzi na wezwanie
 • Przesłanki odrzucenia oferty
 • Przesłanki unieważnienia postępowania – możliwość żądania zawarcia umowy od zamawiającego

2. Elektronizacja zamówień publicznych

 • Termin wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień i „działania” pośrednie – różnice proceduralne uzależnione od wartości zamówienia
 • Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych – omówienie
 • Bezpieczny podpis elektroniczny – algorytmy SHA
 • Praktyczne zasady składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej – na podstawie najnowszego orzecznictwa
 • Komunikacja z zamawiającym w postępowaniach objętych elektronizacją
 • Otwarcie ofert
 • Wadium w formie elektronicznej – na podstawie opinii UZP i przyjętej praktyki
 • Platformy (prowadzone przez UZP i komercyjne) do składania ofert
 • Elektroniczne fakturowanie

3. Umowy w zamówieniach publicznych

 • Przesłanki zmiany umów
 • Możliwość odstąpienia od umowy o zamówienie publicznie, jej unieważnienia lub rozwiązanie
 • Zasady zawierania umów ramowych
 • Przykłady klauzul umownych niekorzystnych z punktu widzenia wykonawcy
 • Możliwość wykluczenia wykonawcy z kolejnych postępowań w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy
 • Nowe regulacje dotyczące umów o zamówienie publiczne na gruncie projektowanego nowego Prawa zamówień publicznych – klauzule abuzywne, zasada równowagi stron umowy, wymagane elementy umowy

4. Procedura odwoławcza

 • Terminy składania odwołań
 • Procedura składania i rozpatrywania odwołań i jej koszty
 • Podstawy wniesienia odwołania – omówienie przykładów

Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur.

 

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 990 zł netto za os.

Cena zawiera:

 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.
Zapraszamy do kontaktu!