Warsztaty z zakresu tworzenia i zabezpieczania umów handlowych w obrocie gospodarczym

08-09.10.2020

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i interpretacji umów cywilnoprawnych. Uczestnictwo w nim pozwala nabyć umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania.

Warsztat pozwala na opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu oraz zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacone zostały licznymi przykładami, zadaniami, kazusami i case study. Istotnym punktem programu warsztatów jest analiza rzeczywistych umów funkcjonujących w obrocie, połączona z komentarzem prowadzącego i próbą wspólnego opracowania propozycji ich zmian lub nieuzupełnień.

Warsztat zapewnia solidną porcję wiedzy praktycznej i możliwość czerpania z lat doświadczeń prowadzącego, który zajmuje się umowami w swojej codziennej pracy, jako radca prawny.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie i zawieranie umów cywilnoprawnych, redagujących zapisy umowne lub egzekwujących postanowienia zawarte w umowach.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskają Państwo:

Wiedzę z zakresu:
• aktualnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego w części dotyczącej umów cywilnoprawnych;
• instrumentów zabezpieczenia zobowiązań umownych w polskim prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.

Umiejętności w zakresie:
• tworzenia i zawierania umów cywilnoprawnych;
• interpretacji niejasnych lub nieprecyzyjnych zapisów zawartych w umowach;
• zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych i późniejszego egzekwowania tych zobowiązań.

Udział w warsztatach, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
• możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
• praca w niewielkich grupach warsztatowych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych,
• możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych w każdym czasie i miejscu dzięki aplikacji Mój Trener

1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasada swobody umów, pozaumowne elementy kształtujące treść praw i obowiązków stron umowy, znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy, pełnomocnictwo i prokura).

Sesja warsztatowa

2. Zawieranie umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i aukcyjny, zagadnienie dotyczące właściwej formy prawnej umowy, zawieranie umów na odległość).

3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. zasady tworzenia umów, efektywne redagowanie zapisów umownych, wykładnia niejasnych oświadczeń woli).

Sesja warsztatowa

4. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).

5. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów reprezentowanego podmiotu na przykładzie umów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym.

Case study

6. Treść umowy a jej późniejsza realizacja – najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy.

7. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, przejęcie długu, wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela)

8. Sposoby rozwiązywania i wypowiadania umów – w ujęciu praktycznym (w tym: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wygaśnięcie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy)

9. Podsumowanie warsztatów

Grzegorz Dudczak – Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej.

Jako prawnik posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz obsługi prawnej inwestycji.

Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Jako wykładowca wiedzę stara się przekazywać fachowo, a jednocześnie przystępnie i z humorem w oparciu o liczne przykłady praktyczne i zadania aktywizujące uczestników szkoleń.

Czas: szkolenie dwudniowe, stacjonarne – 14 godzin warsztatowych

Termin: 08-09.10.2020

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!