Warsztaty z zakresu tworzenia i zabezpieczania umów handlowych w obrocie gospodarczym

Zapytaj o termin

Poznań

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych, a także nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania.

Warsztat pozwala na opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu oraz zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie i zawieranie umów cywilnoprawnych, redagujących zapisy umowne lub egzekwujących postanowienia zawarte w umowach.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie istniejących, w polskim prawie cywilnym instrumentów zabezpieczania zobowiązań umownych.

 

Szkolenie pozwala także nabyć praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i zabezpieczania umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym i ich późniejszego egzekwowania.

 

Udział w „Warsztatach z zakresu tworzenia i zabezpieczania umów handlowych w obrocie gospodarczym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, wybór formy prawnej umowy, weryfikacja wiarygodności kontrahenta, zawarcie umowy przez pełnomocnika, pozaumowne czynniki kształtujące treść zobowiązań stron).

Sesja warsztatowa – case study

2. Sposoby zawierania umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i przetargowy, stosowanie cenników, reklam i ogłoszeń a treść umowy, umowy zawierane na odległość).

3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. zasady efektywnego redagowania umów, wykładnia niejasnych oświadczeń woli).

Sesja warsztatowa – case study

4. Wady oświadczeń woli stron umowy (w tym m.in. możliwość uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstęp, groźba, brak swobody i świadomości, pozorność oświadczenia woli).

Sesja warsztatowa – case study

5. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).

6. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych typów umów nazwanych:
a) rodzaje umów występujących w obrocie gospodarczym;
b) najpopularniejsze umowy nazwane z omówienie ich podstawowych elementów i najczęściej popełnianych błędów:

 • umowa sprzedaży;
 • umowa zlecenia (świadczenia usług);
 • umowa o dzieło;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa najmu;

7. Treść umowy a jej późniejsza realizacja (w tym m.in najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy).

Sesja warsztatowa – case study

8. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy, renegocjowanie warunków umowy(w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, możliwość wypowiedzenia warunków umowy).

9. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów w ujęciu praktycznym:

10. Samodzielne tworzenie poszczególnych typów umów i ich późniejsza ocena przez radcę prawnego wraz omówieniem.

11. Podsumowanie warsztatów.

Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia prezentowane będą liczne case study, które zobrazują uczestnikom, jakie trudności mogą oni napotkać podczas tworzenia i późniejszej realizacji umów. Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, duży nacisk został położony na zdobywanie przez uczestników praktycznych umiejętności.

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

Cena zawiera:

 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc.

Zapraszamy do kontaktu!