Umowy w zamówieniach publicznych na gruncie nowej ustawy prawo zamówień publicznych

09.02.2021

Poznań / Online

04.03.2021

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu omówienie wybranych zagadnień ze nowej ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście umów cywilnoprawnych, jako narzędzia wykorzystywanego w procesie udzielenia i realizacji zamówień publicznych. Warsztat jest przygotowany w taki sposób, by pokazać uczestnikom, że zamówienia publiczne mogą być przyjazne. Dla prowadzących zamówienia publiczne nie są tylko zbiorem, nie zawsze spójnych, przepisów. Są sposobem, w jaki możemy kupować i oferować rozwiązania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb. Jako wieloletni praktycy Kinga Witajewska i Katarzyna Dziąćko są przekonane, że to kwestia perspektywy i szerszego spojrzenia. Ekspertki chętnie podzielą się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, wypracowywały przez ostatnie lata swojej praktyki zawodowej.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem umów oraz osób będących stroną umowy w prawie zamówień publicznych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Udział w warsztacie pozwoli na:
• wyeliminowanie błędów w treści umowy (niedozwolone klauzule umowne);
• poprawne formułowanie umowy zgodnie z treścią nowej ustawy prawo zamówień publicznych
• poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne;
• poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych.

• Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
• Niedozwolone klauzule umowne,
• Obowiązkowe postanowienia umowne ,
• Regulacje dotyczące podwykonawstwa,
• Inne zapisy przydatne w umowach o zamówienie publiczne, przykłady zapisów szczególnie niekorzystnych dla zamawiających lub wykonawców,
• Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
• Prawo opcji w umowach,
• Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
• Przesłanki zmiany umowy,
• Przedterminowe zakończenie umowy (odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie za porozumieniem stron),
• Unieważnienie umowy,
• Raport z realizacji zamówieni,
• Szczególne zasady zawierania umów ramowych,
• Wnoszenie odwołań na zapisy umowne,
• Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy.

Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur.

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 09.02.2021 lub 04.03.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!