Nowe prawo zamówień publicznych (zamawiający)

25-26.01.2021

Poznań / Online

16-17.02.2021

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień uregulowanych w nowej ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście zamawiającego uczestniczącego w rynku zamówień publicznych.

Warsztat jest przygotowany w taki sposób, by pokazać uczestnikom, że zamówienia publiczne mogą być przyjazne. Dla prowadzących zamówienia publiczne nie są tylko zbiorem, nie zawsze spójnych, przepisów. Są sposobem, w jaki możemy kupować i oferować rozwiązania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb. Jako wieloletni praktycy Kinga Witajewska i Katarzyna Dziąćko są przekonane, że to kwestia perspektywy i szerszego spojrzenia.

Ekspertki chętnie podzielą się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, wypracowywały przez ostatnie lata swojej praktyki zawodowej

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji, jako zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacją zadań wynikających z umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne.

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego. Udział w warsztacie pozwoli na:

• poznanie uprawnień przysługujących zamawiającemu w trakcie procedur przetargowych;
• poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne;
• poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych;
• zapoznanie się z regułami i zasadami udziału w zamówieniu publicznym, zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych.

Informacje wstępne:
 • Systematyka nowej ustawy
 • Zmiany w zasadach udzielania zamówień (nowa zasada celowości)
 • Polityka zakupowa państwa
 • Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień i obowiązek aktualizowania planów
 • Niekaralność osób występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • Sporządzanie analizy potrzeb i wymagań
  • Wstępne konsultacje rynkowe – porównanie do dialogu technicznego
  • Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia
  • Nowe wymogi przy opisywaniu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub innych określeń wskazujących na pochodzenie
  • Tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych, w szczególności nowy tryb podstawowy
  • Pozostałe zmiany w trybach udzielania zamówień:
   • ryby w zamówieniach powyżej progów unijnych
   • udzielanie zamówień bagatelnych
   • obowiązkowy konkurs w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego
Przygotowanie SIWZ
 • Systematyka SIWZ – porównanie zmian
 • Nowe zasady w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)
 • Ustalanie kryteriów oceny ofert po zmianach
 • Opis potrzeb i wymagań – dokument stosowany w trybach negocjacyjnych
Procedura
 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń
 • Nowe obowiązki informacyjne wobec Prezesa UZP
 • Pełna elektronizacja zamówień
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – nowe zasady i terminy
 • Nowe regulacje dotyczące otwarcia ofert
 • Procedura odwrócona – zmiany
 • Nowe zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium
 • Przesłanki odrzucenia oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Zmiany w zakresie terminów związania ofertą
 • Zasady wzywania wykonawców do składania, wyjaśniania i uzupełniania dokumentów po zmianach
 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Zmiany w zakresie protokołu z postępowania
Zamówienia sektorowe w świetle nowego Pzp
 • Definicja zamawiających sektorowych
 • Definicja działalności sektorowej
 • Nowy tryb – sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
 • Szczególne przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych
 • Ułatwienia dla zamawiających sektorowych w świetle nowego Pzp
Umowy w zamówieniach publicznych
 • Nowa zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy
 • Klauzule niedozwolone w umowach o zamówienia publiczne
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń wykonawców
 • Prawo opcji w umowach
 • Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Raport z wykonania zamówienia
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • Zmiany w zakresie umów ramowych
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy
 • Nowe regulacje dotyczące unieważniania umów
Procedura odwoławcza
 • Usunięcie ograniczeń w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
 • Nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym
 • Procedura rozpatrywania odwołań
Zmienione zasady kontroli zamówień
 • Organy kontrolujące udzielanie zamówień
 • Zasady planowania i przeprowadzania kontroli

Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur.

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 25-26.01.2021 lub 16-17.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!