Nowe prawo zamówień publicznych (wykonawca)

21.01.2021

Poznań / Online

25.02.2021

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu omówienie wybranych zagadnień nowej ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście wykonawcy uczestniczącego w rynku zamówień publicznych.

Warsztat jest przygotowany w taki sposób, by pokazać uczestnikom, że zamówienia publiczne mogą być przyjazne. Dla prowadzących zamówienia publiczne nie są tylko zbiorem, nie zawsze spójnych, przepisów. Są sposobem, w jaki możemy kupować i oferować rozwiązania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb. Jako wieloletni praktycy Kinga Witajewska i Katarzyna Dziąćko są przekonane, że to kwestia perspektywy i szerszego spojrzenia.

Ekspertki chętnie podzielą się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, wypracowywały przez ostatnie lata swojej praktyki zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji jako wykonawca postępowania oraz realizacją zadań wynikających z umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne.

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie wykonawcy. Udział w warsztacie pozwoli na:
• wyeliminowanie błędów mogących skutkować odrzuceniem oferty/wykluczeniem z postępowania;
• poprawne formułowanie ofert, zgodnie z wytycznymi zamówienia;
• zapoznanie się z regułami i zasadami udziału w zamówieniu publicznym, zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
• poznanie uprawnień przysługujących wykonawcy w trakcie procedur przetargowych;
• poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne;
• poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych.

Zagadnienia proceduralne
• Wstępne konsultacje rynkowe – zasady udziału, ryzyka, zmiany w stosunku do dialogu technicznego
• Nowe zasady sporządzania i publikowania planu zamówień – narzędzie służące wykonawcom do monitorowania przyszłych postępowań
• Zmiany w trybach udzielania zamówień:
o Udzielanie zamówień bagatelnych
o Nowe tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych – tryb podstawowy
o Obowiązkowy konkurs w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego
• Nowe wymogi przy opisywaniu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub innych określeń wskazujących na pochodzenie
• Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – nowe zasady i terminy
• Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy (obligatoryjne i fakultatywne, procedura self-cleaning)
• Zmienione wymogi w zakresie opisywania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu
• Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady ich składania, wyjaśniania i uzupełniania
• Zmienione wymogi dotyczące udziału w realizacji zamówienia przez konsorcjum
• Zmiany w zakresie ustalania kryteriów oceny ofert
• Procedura odwrócona po zmianach
• Nowe zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium
• Nowe przesłanki odrzucenia oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
• Nowe podstawy unieważnienia postępowania
• Pełna elektronizacja zamówień
• Nowe regulacje dotyczące otwarcia i udostępniania ofert

Umowy w zamówieniach publicznych
• Nowa zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy
• Klauzule niedozwolone w umowach o zamówienia publiczne
• Obowiązkowe postanowienia umowne
• Nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń wykonawców
• Prawo opcji w umowach
• Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
• Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy
• Nowe zasady unieważniania umów

Procedura odwoławcza
• Usunięcie ograniczeń w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych
• Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
• Szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
• Nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym
• Procedura składania i rozpatrywania odwołań i jej koszty

Kinga Witajewska – Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła pracując dla jednej z giełdowych spółek informatycznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne. Doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, w tym także beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków UE, w zakresie konieczności stosowanie przez nich określonych procedur.

Katarzyna Dziąćko – Prawnik, ekspert do spraw zamówień publicznych. Doświadczenie zdobyła kierując działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej. Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień. Obecnie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Doradztwo obejmuje także wsparcie dla beneficjentów na każdym etapie prowadzenia postępowań dla projektów współfinansowanych. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych.

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 21.01.2021 lub 25.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!