Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku

15.02.2021

Poznań / Online

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem autorskim do fotografii i prawem do wizerunku osoby fotografowanej. W trakcie szkolenia omówione zostaną związane z tym tematem instytucje i pojęcia z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest analiza umów o wykonanie utworów fotograficznych lub realizację dzieła z wykorzystaniem tego rodzaju utworów wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dzięki udziałowi w tej części szkolenia uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić przedstawiony przez kontrahenta wzór umowy i dokonać w nim korekt niezbędnych z punktu widzenia

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo fotografików, fotografów, agencji reklamowych i fotograficznych, a nadto podmiotów prowadzących profesjonalne blogi branżowe, przedsiębiorców i instytucji kultury wykorzystujących fotografie, a także osób z branży modelingu.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają wiedzę m.in. na temat tego,
• w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie zgody osoby fotografowanej na rozpowszechnianie zdjęcia przedstawiającego jej wizerunek;
• kiedy mamy do czynienia z utworem zależnym a kiedy z utworem inspirowanym;
• czy agencja fotograficzna może nabyć majątkowe prawa autorskie do fotografii wykonanej przez pracownika;
• jak legalnie korzystać z cudzych fotografii na portalach społecznościowych i blogach internetowych;
• czym jest prawo cytatu i prawo panoramy;
• jakie roszczenia przysługują twórcy w przypadku naruszenia jego praw;
• jaką strategię procesową obrać w sytuacji, gdy ktoś zarzuca nam naruszenie praw autorskich

Udział w szkoleniu „Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
• możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych w każdym czasie i miejscu dzięki aplikacji Mój Trener
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
• możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
• praca w niewielkich grupach warsztatowych.

1. Źródła i zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 • pojęcie utworu fotograficznego,
 • rodzaje utworów fotograficznych,
 • cechy utworu fotograficznego,
 • edytoriale, lookbooki, fotografia reklamowa, fotografie do dokumentów tożsamości a fotografia portretowa, zdjęcia reprodukcyjne, zdjęcia katalogowe, ilustracje podręcznikowe, zdjęcia reporterskie.

3. Podmioty korzystające z ochrony prawa autorskiego:

 • fotograf jako twórca,
 • pracodawca twórcy (m.in. agencje reklamowe i fotograficzne) – sytuacja fotografa na etacie,
 • licencjobiorcy i inne podmioty praw autorskich,
 • współautorstwo (utwór fotograficzny jako utwór współautorski).

4. Treść prawa autorskiego:

 • osobiste prawa autorskie (prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne),
 • majątkowe prawa autorskie (treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania, prawo z tytułu droit de suite),
 • czas trwania autorskich praw majątkowych.

5. Dozwolony użytek utworów fotograficznych

 • dozwolony użytek osobisty,
 • rozpowszechnianie w celach informacyjnych,
 • korzystanie w celach oświatowych i naukowych,
 • rozpowszechnianie w encyklopediach i atlasach,
 • korzystanie w celu publicznym,
 • korzystanie w celach promocji wystawy lub publicznej sprzedaży utworów,
 • cytat fotograficzny,
 • prawo panoramy,
 • dozwolony użytek utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie handlowym.

6. Wizerunek w fotografii

 • rozpowszechnianie wizerunku a rozpowszechnianie informacji utrwalonej za pomocą zapisu wizualnegoustawowe wyłączenia obowiązku uzyskania zgody osoby przedstawionej na fotografii,
 • umowy o korzystanie z wizerunku – praktyczne wskazówki, analiza najczęściej popełnianych błędów,
 • wykorzystanie wizerunku małoletniego,
 • odpowiedzialność za naruszenie prawa do wizerunku i środki ochrony przysługujące w razie naruszenia prawa do wizerunku.

7. Ochrona praw twórcy utworu fotograficznego

 • instrumenty ochrony autorskich praw osobistych,
 • instrumenty ochrony autorskich praw majątkowych,
 • dobra osobiste.

8. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego

 • case study – przykłady naruszeń praw autorskich,
 • case study – przykłady naruszeń praw innych osób przez fotografów.

9. Prawa autorskie a ,,stare” fotografie

 • ustawa z dnia 26 marca 1926 r. o prawie autorskim,
 • ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.

Sesja warsztatowa – ujęcie praktyczne

10. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu.
11. Tworzenie umów o korzystanie z wizerunku.
12. Umowy typu TFP.
13. Jak legalnie umieszczać fotografie na portalach społecznościowych i blogach branżowych.

Grzegorz Dudczak – Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej.

Jako prawnik posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz obsługi prawnej inwestycji.

Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Jako wykładowca wiedzę stara się przekazywać fachowo, a jednocześnie przystępnie i z humorem w oparciu o liczne przykłady praktyczne i zadania aktywizujące uczestników szkoleń.

Czas: szkolenie dwudniowe

Termin: 15.02.2021

Miejsce szkolenia: stacjonarnie Poznań lub w formie zdalnej (online) w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!