Finanse dla niefinansistów

04.02.2021

Online

Szkolenie ma na celu poprawienie skuteczności działań kadry zarządzającej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w obliczu realizacji założonych zamierzeń i celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przekazania uczestnikom umiejętności realizacji założonych celów finansowych organizacji poprzez opieranie się na orientacji biznesowej oraz dobrym rozumieniu kwestii ekonomicznych, a także posiadanie umiejętności analitycznego oraz perspektywicznego planowania działań o charakterze finansowym. Uczestnicy pozyskają również wiedzę z zakresu finansów pozwalającą im dokonać oceny wiarygodności kontrahenta oraz zrozumienia wykorzystywania raportów i narzędzi oceny ryzyka finansowego dostępnych na rynku.

Ponadto udział w szkoleniu pozwoli na nabycie umiejętności czytania i analizowania sprawozdań finansowych, rozpoznania sytuacji finansowej podmiotu, interpretowania najważniejszych wskaźników efektywności (KPI) oraz rozpoznawania potencjału współpracy z danym klientem.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
•osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Uczestnik usługi pozyska wiedzę z zakresu:
• finansów w celu podniesienia swoich kwalifikacji,
• rozumienia oceny wiarygodności kontrahenta
• rozumienia wykorzystywania raportów i narzędzi oceny ryzyka finansowego dostępnych na rynku

Uczestnik będzie potrafił:
• czytać i analizować sprawozdania finansowe
• rozpoznawać sytuację finansową kontrahenta
• interpretować najważniejsze wskaźniki efektywności (KPI)
• rozpoznawać potencjał współpracy z danym klientem

Uczestnik nabędzie poniższe kompetencje społeczne:
• rozumienie złożoności zjawisk ekonomicznych i społecznych
• poczucie odpowiedzialności za przyszłość przedsiębiorstwa – postrzegania konieczności ciągłości
• funkcjonowania przedsiębiorstwa

1. Jaki jest cel prowadzenia firmy, po co nam rachunkowość i sprawozdawczość?
2. Czytanie i tworzenie bilansu:
➢ Aktywa Trwałe i Obrotowe;
➢ Kapitał i Zobowiązania
➢ Zasady kwalifikacji poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
➢ Kluczowe wskaźniki
➢ Zarzadzanie bilansem wg potrzeb (własnych lub zewnętrznych)
3. Czytanie i tworzenie Rachunku Zysków i Strat
➢ Warianty RZiS
➢ Poszczególne pozycje
➢ Kluczowe wskaźniki
➢ EBITDA – dlaczego jest taka ważna
4. Wskaźniki łączące bilans i RZiS oraz analiza rachunku przepływów pieniężnych.
5. Warsztaty, umożliwiające zastosowanie wcześniej zdobytej wiedzy w praktyce poprzez analizę
sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z różnych branż.
6. Jak policzyć własny biznes?
7. Prezentacja danych vs. Przygotowanie firmy do sprzedaży.
8. Kredyty, leasingi, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstwa.
9. Wywiadownie gospodarcze jako źródło wiedzy o kliencie, dostawcy i konkurencji.
Gdzie szukać tych informacji i ile to kosztuje.
10. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem transakcyjnym: ubezpieczenia, waluty i surowce.

TOMASZ AMBORSKI – odpowiada za zarządzanie finansami w firmie CFI World SA oraz aktywnie współpracuje z kilkoma innymi spółkami. Wcześniej wieloletni pracownik bankowości korporacyjnej. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, prowadzeniu i rozliczaniu projektów oraz doradzaniu i szkoleniu klientów w zakresie zarządzania finansami. Przeprowadził 50 godzin usług rozwojowych (w tym doradczych i szkoleniowych) o tematyce zarządzania finansami.

Przeprowadził setki godzin usług rozwojowych (w tym doradczych i szkoleniowych) o tematyce zarządzania finansami.

Czas: 1-dniowe szkolenie (6h)

Termin: 04.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!