Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw

Zapytaj o termin

Szkolenie poświęcone jest tematyce cen transferowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ryzyk i wymogów dokumentacyjnych z tym związanych. Transakcje przeprowadzane między podmiotami powiązanymi wiążą się z ryzykiem szacowania dochodów przez organy skarbowe i wymagają odpowiedniego dokumentowania. Od początku 2017 r. uległy znaczącej zmianie regulacje dotyczące cen transferowych, które rozszerzyły obowiązki podatników w tym zakresie. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

 • wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • zwiększenie wymogów co do zawartości dokumentacji podatkowej,
 • nowa zasada klasyfikowania transakcji podlegających dokumentacji.

W związku z obowiązkiem składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej problem cen transferowych stał się powszechny. Obecnie nie wystarczy bowiem przedstawić dokumentacji w ciągu 7 dni podczas ewentualne kontroli, jak to było dotychczas, ale konieczne będzie składanie stosownego oświadczenia wraz z roczną deklaracją.

Niniejsze szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie tej tematyki, w ten sposób by jego uczestnik potrafił rozpoznać ryzyko związane z transakcjami dokonywanymi między podmiotami powiązanymi i tak planował transakcje by były one bezpieczne, a przygotowanie właściwej dokumentacji nie wiązało się z trudnościami.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli, osób sprawujących funkcje zarządcze i kontrolne w ramach różnego rodzaju podmiotów gospodarczych oraz pracowników służb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Na tych bowiem osobach spoczywają obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowość ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają szerokiej wiedzy na temat cen transferowych oraz osób średniozaawansowanych w tej materii.

Szkolenie to zaplanowane jest tak, aby jego uczestnicy nauczyli się określać stopień ryzyka związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, a następnie w kilku  krokach potrafili tak zaplanować politykę cenową, by to ryzyko minimalizować i tak przygotowywać dokumentację podatkową (samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi specjalistami), by ta skutecznie zabezpieczała uczestniczące w transakcji podmioty przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi. 

W związku z powyższym, harmonogram szkolenia jest zaplanowany nieco odmiennie od innych szkoleń z tego zakresu. Uczestnik, po krótkim wprowadzeniu, dowie się jaki jest poziom ryzyka i ewentualnych sankcji w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi. Następne zagadnienia będą analizowane w kontekście potencjalnego ryzyka, tak by umiejętnie je eliminować, a z drugiej strony nie poświęcać zbyt wiele zasobów tam gdzie zagrożenie jest relatywnie niewielkie.

Udział w szkoleniu „Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

Dzień 1 

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa 

1. Wprowadzenie (w tym m.in. źródła i przyczyny regulacji, zakres obowiązywania, podstawowe pojęcia i definicje)
2. Sankcje i ryzyka w zakresie cen transferowych

2.1 Doszacowanie dochodów według stawki 50 % bądź według stawki 19 %.

2.2 Odpowiedzialność karno-skarbowa osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach  gospodarczych dokonujących transakcji z naruszeniem przepisów dotyczących cen transferowych.

3. Powiązania i transakcje podlegające dokumentowaniu

3.1 Podmioty powiązane:
– powiązania kapitałowe,
– powiązania osobowe,
– powiązania majątkowe oraz wynikające ze stosunku pracy,
– umowa spółki osobowej, umowa wspólnego przedsięwzięcia i umowy o podobnym charakterze,
– transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

3.2 Transakcje i inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu”
– zakres pojęcia transakcji,
– inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu,
– restrukturyzacja działalności gospodarczej a ceny transferowe,
– transakcje istotne jednego rodzaju a obowiązek dokumentacyjny.

4. Wymogi dokumentacyjne i treść dokumentacji podatkowej

4.1 Skala działalności versus wymogi dokumentacyjne:
– dokumentacja lokalna,
– oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
– analiza porównawcza (przeniesienie ciężaru dowodu na podatnika),
– uproszczone sprawozdanie CIT-TP,
– dokumentacja grupowa,
– sprawozdanie CIT-CBC

4.2 Analiza funkcjonalna (pełnione funkcje, ponoszone ryzyka, zaangażowane aktywa)

4.3 Metody szacowania dochodów:
– metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
– metoda ceny odsprzedaży,
– metoda rozsądnej marży,
– metoda podziału zysku,
– metoda marży transakcyjnej netto.

4.4 Analiza porównawcza czyli przeniesienie ciężaru dowodowego na podatnik

5. Podsumowanie czyli jak w 6 krokach diagnozować i eliminować ryzyko

Dzień 2

Warsztaty – przygotowanie dokumentacji podatkowej dla grupy podmiotów powiązanych.

                     

Karol Frąckowiak

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu imienia A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godziny warsztatowe

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe i obiadokolację, materiały szkoleniowe, certyfikaty
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl