Akademia menadżera: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie zmianą.

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Usługa ma na celu uzupełnienie kompetencji menadżera w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, działem, zespołem w zakresie umiejętności zarządzania zmianą. Celem edukacyjnym jest oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów przez umiejętne wprowadzanie zmiany. Jest to także odnalezienie się wśród złożoności i zawiłości działań związanych ze zmianami w otoczeniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim poznanie zalet i korzyści wynikających z dobrze przeprowadzonych (zarządzanych) zmian. To także wskazanie na zależności wynikające z zarządzania zmianą a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości. Usługa obejmuje działania z zakresu analizy potrzeby wdrożenia zmiany, definiowania sposobu zarządzania, wyboru najbardziej optymalnej metody jej wprowadzania, reagowania na opór wobec zmian, minimalizowanie jego wpływu, sposobu pozyskiwania sprzymierzeńców zmian.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Uczestnik nabędzie w ramach kompetencji Zarządzania zmianą osiągnie następujące efekty uczenia się:

WIEDZA:
• Zna zasady i narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
• Rozumie znaczenie i rolę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
• Zna główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą.

UMIEJĘTNOŚCI:
• Potrafi ocenić gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
• Potrafi zainicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia w przedsiębiorstwie.
• Potrafi zdefiniować i wyjaśnić kierunek i skutki planowanych zmian.
• Dba o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści.
• Umie komunikować proces zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treść komunikatów.
• Potrafi zidentyfikować źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i zaprojektować działania służące jego przezwyciężeniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• Pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i zmian.
• Otwartość.
• Kreatywność.

1. Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą – definicje, przedmiot, istota i cel zmiany.
2. Źródła i czynniki zmian – ich oddziaływanie na przedsiębiorstwo.
3. Pułapki związane z zarządzaniem zmianą – efekt studni, prawo Ackoffa, progres a perfekcja, przyczyna a skutek, zdrowy rozsądek.
4. Podejście do zarządzania zmianą: klasyczne, socjotechniczne (behawioralne), systemowe, bazujące na teorii gier.
5. Modele przeprowadzania i zarządzania zmianą: model K. Levina, model Jones’a, model wielofazowy,
6. Fazy, etapy zmian – wybór metody, momentu i tempa zmian. Projektowanie zmiany.
7. Stan równowagi – siły sprzyjające i przeciwdziałające zmianom, identyfikacja tych sił.
8. Ludzie w procesie zmian, źródła oporu, komunikacja z pracownikiem, motywacja a zarządzanie zespołem.

Piotr Jaszczak

Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami i ich mapowanie, technologia informacyjna.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji managera, PM i managera zmiany. Zarządzał wieloma ważnymi zmianami (różnego rodzaju) w prowadzonym przez siebie ponad 100 osobowym dziale, opracowywał założenia do zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Planował i wdrażał między innymi procesy i procedury wynikające z norm ISO. Będąc nauczycielem akademickim współpracuje z poznańskimi uczelniami – swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem.

Trener od 2011 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania zmianą – ponad 50 godzin. Zarządzał wieloma projektami IT, zarówno dla sektora finansowego, jak i publicznego. Prowadził projekty między innymi dla Banku Millennium, BZ WBK SA, Credit Agricole, Banku Gliwickiego, ING BŚK, Kredyt Banku, Citi Banku, PKO BP SA, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie one zakończyły się w terminie i zgodnie z założeniami – zarówno jakościowymi, jak i finansowymi.

Czas: 2-dniowe warsztaty online w łącznej liczbie 16 godzin

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 1280,00 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!