Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

22.04.2020 | 29.04.2020

Poznań

Bezpłatny udział

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

Pojawienie się i rozprzestrzenianie pandemii COVID-19, powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Przez wprowadzanie nowych obostrzeń, wielu przedsiębiorców stawianych jest w bardzo trudnej sytuacji biznesowej. Wspólnie z Miastem Poznań zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19”, podczas którego nasz ekspert – rp. Grzegorz Dudczak, podzieli się z uczestnikami wiedzą prawną, dotyczącą możliwości zabezpieczenia biznesu przed niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19. Do udziału zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o kondycję prawną swojej firmy, zapewniając ciągłość działania biznesu, bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

Znajomość przepisów prawa to podstawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale w nadzwyczajnej sytuacji, gdy stres bierze górę ważne jest wsparcie eksperta, który doradzi i rozwieje wątpliwości z zakresu prawa w biznesie.

Zapraszamy na dwa 2-godzinne szkolenia online w dwóch terminach (22.04.2020, 29.04.2020), podczas których poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej firmy w obliczu pandemii COVID-19. Szkolenie online „Prawo we własnej firmie – zawieranie umów, prawo autorskie i reklama” to część dedykowana zmianom prawnym w czasach COVID-19. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Uczestników szkolenia online zapraszamy na kontynuację doradztwa biznesowego w formie indywidualnych konsultacji mailowych lub telefonicznych z naszym ekspertem. Szkolenie oraz doradztwo biznesowe są bezpłatne i współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Liczba miejsc jest ograniczona, tylko dla 20 osób! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Dudczak, doświadczony trener, radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Jako prawnik posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz obsługi prawnej inwestycji. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Mecenasa Dudczaka wesprze zespół radców prawnych Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych, którzy mają wieloletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, a także specjalizują się w prawie pracy.

Podczas szkolenia online dowiesz się między innymi:
Szkolenie online skierowane jest do początkujących przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prawnym we własnej firmie w dobie COVID-19.

Termin:
– 22.04.2020 (godz. 10:00 – 12:00) szkolenie online
– 29.04.2020 (godz. 10:00 – 12:00) szkolenie online
Część pierwsza (2 godziny):
Tematyka szkolenia online poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym „Prawa we własnej firmie w czasach COVID-19”

1. Wpływ stanu epidemii COVID-19 i przyjętych w związku z epidemią rozwiązań prawnych, na treść zobowiązań cywilnoprawnych, terminy realizacji zobowiązań, możliwość rozwiązania umowy lub jej zmiany:
a) klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków według kodeksu cywilnego;
b) odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku epidemii COVID-19;
c) epidemia COVID-19 jako tzw. siła wyższa”.

2. Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w sytuacji epidemii COVID-19:
a) analiza treści zawartych umów handlowych w zakresie rozkładu odpowiedzialności i konsekwencji ich niewykonania;
b) dokumentowanie sytuacji finansowej podmiotu, w tym wysokości poniesionej szkody, gotowości do wykonania zobowiązania lub faktu zaoferowania świadczenia zamiennego;
c) renegocjowanie warunków współpracy i porozumienia zmieniające;
d) kierowanie próśb i wniosków do kontrahentów, partnerów i instytucji celem uzyskania ulg, odroczeń lub innych zmian warunków współpracy;
e) wprowadzenie procedur ochronnych zapobiegawczych i procedur postępowania w sytuacjach nagłych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontynuacji działalności business continuity.

3. Instrumenty prawa pracy – co może, a czego nie może pracodawca w przypadku epidemii COVID-19;
a) organizacja pracy;
b) praca zdalna, urlopy, wynagrodzenia;
c) uprawnienia pracownicze i świadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi.

4. Płynność finansowa i restrukturyzacja należności.

5. Instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r. poz. 374 ze zm.).

Część druga (4 godziny na grupę w terminie 22.04.2020 – 06.05.2020 r.):
Szkolenie indywidualne w formie konsultacji mailowych (dudczak@edukacjaprawna.pl) lub telefonicznych uzgodnionych z konsultantem do dnia 6 maja 2020 r.

Tematyka szkolenia indywidualnego poświęcona będzie także pozostałym zagadnieniom dotyczącym „Prawa we własnej firmie – zawieranie umów, prawo autorskie i reklama”

I. Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie.
1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasada swobody umów, pozaumowne elementy kształtujące treść praw i obowiązków stron umowy, znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy, pełnomocnictwo i prokura).
2. Zawieranie umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i aukcyjny, zagadnienie dotyczące właściwej formy prawnej umowy, zawieranie umów na odległość, wady oświadczeń woli).
3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów.
4. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).
5. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów reprezentowanego podmiotu na przykładzie umów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym (w tym m.in. pułapki w umowach, minimalizowanie czynników ryzyka).
6. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów – w ujęciu praktycznym.
7. Umowy w obrocie międzynarodowym.

II. Windykacja należności w MŚP.
1. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie dokumentów i danych ogólnodostępnych.
2. Przedsądowe i pozasądowe działania windykacyjne:
a) wezwanie do zapłaty,
b) ugody i porozumienia restrukturyzacyjne;
c) instrumenty prawne w ramach ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
d) możliwość przekazania informacji o dłużniku do BIG, jako narzędzie windykacyjne (dopuszczalność przekazania danych do BIG, najpopularniejsze BIG);
e) kwalifikacja braku spłaty należności przez dłużnika jako przestępstwa – analiza pod kątem możliwości wszczęcia postępowania karnego.
3. Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności. 4. Sądowe dochodzenie wierzytelności.
5. Prawo upadłościowe i naprawcze- szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych.

III. Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – w tym prawo autorskie, prawo własności przemysłowej w MŚP.
1. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie:
a) znaki towarowe;
b) wzory przemysłowe;
c) wynalazki i wzory użytkowe;
d) oznaczenia geograficzne;
e) prawo do firmy;
f) prawa autorskie i prawa pokrewne;
g) domeny internetowe; h) know-how / tajemnica przedsiębiorstwa;
2. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.
3. Instrumenty ochrony praw wyłącznych.

IV. Prawo reklamy w praktyce MŚP;
1. Pojęcie reklamy.
2. Reklama a informacja handlowa.
3. Reklama nieuczciwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (reklama nieuczciwa i zakazana, reklama wprowadzająca w błąd, reklama porównawcza, reklama uciążliwa, reklama ukryta).
4. Przepisy dotyczące reklamy poszczególnych grup produktów.
5. Przepisy poświęcone reklamie ze względu na miejsce jej publikacji (reklama w prasie, w radiu i telewizji, reklama w Internecie).
6. Reklama a pojęcia pokrewne (product placement, sponsorowanie).

V. Kontrakty menadżerskie- aspekty praktyczne;

VI. Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych;
1. Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w kodeksie spółek handlowych.
2. Inne przykłady odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu i rady nadzorczej.
3. Odpowiedzialność karna.

Termin:
cz. I: 2 godz. warsztaty online: 22.04.2020, 29.04.2020, godz. 10:00-12:00;
cz. II: 4 godz. n grupę konsultacje mailowe (dudczak@edukacjaprawna.pl) lub telefoniczne uzgodnione z konsultantem: 22.04.2020-06.05.2020,

Koszt uczestnictwa: Szkolenie bezpłatne. Udział w szkoleniu jest do współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania lub osoby prowadzące działalności w Poznaniu/powiecie poznańskim.

Zapraszamy do kontaktu!