Statut

STATUT FUNDACJI EDUKACJI PRAWNEJ

 

Postanowienia ogóle

 

§1

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacji Prawnej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Andrzeja Dudczaka zwanego dalej fundatorem w dniu 03.02.3015r., aktem notarialnym przed Magdaleną Walter – notariuszem w Poznaniu, Repretorium A nr 121/2015, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

 

 • Fundacja ma osobowość prawną.

 • Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

§3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.ń

§4

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

 

§5

 

 • Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego.

 

§7

 

 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 • Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem Fundacja Edukacji Prawnej.

 • Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 • Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§8

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa polskiego, w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, w szczególności poprzez:

 

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, jako całości oraz w poszczególnych grupach społecznych, w tym wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tej dziedzinie,

 

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań, służących krzewieniu idei demokracji, w tym upowszechnianiu oraz ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z myślą o kształtowaniu postaw świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego;

 

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, jak również promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w sprawach indywidualnych;

 • organizowanie oraz przeprowadzanie kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 • organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 • prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji;

 • prowadzenie portalu internetowego o tematyce poświęconej prawu oraz podnoszeniu świadomości prawnej i kształtowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego;

 • współpracę z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, polski oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów działania Fundacji;

 • opracowywanie i realizację projektów naukowych, badawczych lub społecznych w zakresie obejmującym działalność statutową Fundacji;

 • doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów działania Fundacji oraz społecznie użytecznych celów tych organizacji;

 • doskonalenie zawodowe pracowników instytucji publicznych w dziedzinach objętych zakresem działań Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§10

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.479,68 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 68/100 groszy) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

§11

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

 

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

 • subwencji i dotacji uzyskanych od osób prawnych (publicznych lub prywatnych) bądź osób fizycznych oraz grantów;

 • zbiórek i imprez publicznych;

 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

 • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na warunkach wskazanych w niniejszym statucie;

 • praw majątkowych nabytych w toku prowadzonej działalności;

 • dobrowolnych świadczeń Fundatora;

 • nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

 • innych źródeł;

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§13

 

 • Dochody Fundacji przeznaczone są na finansowanie celów statutowych Fundacji.

 • Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 • §14

 •  

 • Majątek Fundacji nie może być:

  • wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

  • przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  • wykorzystywany na rzecz Fundatora członków organów lub pracowników Fundacji i oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.

 

 • Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

 

§15

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji

 • Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§16

 • Rada Fundacji stanowi statutowy, kolegialny organ nadzoru odrębny od Zarządu Fundacji i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 • W skład Rady wchodzi od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Fundator ustala również liczbę osób wchodzących w skład Rady w danym okresie. 

 • Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.

 • Członkowie Rady:

  • nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w związku  małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 • Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady z wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego, którego wskazuje Fundator.

 • Odwołanie Członka Rady, w tym jej Przewodniczącego, przez Fundatora następuje w szczególności razie:

  • choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  • niewypełnienia obowiązków Członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

  • nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady,

  • istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 • Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

  • odwołania przez Fundatora,

  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  • śmierci.

 

§17

 

 • Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. 

 • Do kompetencji Rady Fundacji należy między innymi:

  • dokonywanie zmian statutu Fundacji;

  • rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z  działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;

  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu Fundacji, który powołuje Fundator;

  • opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

  • opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

  • dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;

  • nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;

  • uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;

  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

 • W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji lub jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień.

 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

 • Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady do wysokości - w każdym miesiącu kalendarzowym - jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§18

 

 • Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub Członka Rady - zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. W razie nieobecności lub niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołuje je Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego Członek Rady Fundacji.

 • Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenia Rady z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.

 • Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.

 • Zawiadomienia o terminie posiedzenia Przewodniczący przesyła do wszystkich członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

 • W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje ona ze swojego grona inną osobą do sprawowania tej funkcji. 

§19

 

 • Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.

 • Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 • Członkowie Rady Fundacji mogą podjąć uchwałę korespondencyjnie lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, przy zastosowaniu technologii umożliwiającej weryfikację tożsamości osób składających oświadczania woli w ten sposób, o ile wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w takiej formie.  

 • Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

 

Zarząd Fundacji

 

§20

 

Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który ustanawia Fundator.

§21

 

 • Zarząd składa się z 1 do 5 osób.

 • Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • Zarząd powoływany jest na czas trwania 5 letniej kadencji. 

 • Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 • Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 • Rada Fundacji może odwołać Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w każdym czasie.

 • Odwołanie Członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności razie:

  • choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  • niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

  • nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

  • istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  • odwołania przez Radę Fundacji,

  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

  • utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  • śmierci członka Zarządu.

§22

 

 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora, a w szczególności:

  • kieruje bieżącą działalnością Fundacji;

  • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

  • reprezentuje Fundację w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;

  • opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;

  • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

  • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

  • ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

  • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa cywilnego lub handlowego;

  • powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;

  • odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności gospodarczej Fundacji;

  • występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.

 

§23

 

 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku natomiast, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

 • Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.

 

§24

 

 • W przypadku zarządu wieloosobowego każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.

 • Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust 1, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

 • Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym wszystkich Członków Zarządu.

 • Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 25

 

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 • Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy Członek Zarządu oraz Rada Fundacji.

§26

 

 • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub pełnić swoje obowiązki na podstawie aktu powołania.

 • Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

 • Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§27

 

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

 

 

§28

 

Fundator Fundacji Edukacji Prawnej wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje jego jedynym członkiem jako Prezes Zarządu.

 

Kompetencje Fundatora

 

§29

 

Niezależnie od opisanych powyżej uprawnień organów Fundacji, Fundator zachowuje następujące uprawnienia i kompetencje:

 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

 • udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji;

 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych Rady Fundacji oraz sprawozdań z ich realizacji;

 • podejmowanie decyzji w zakresie zmiany celów Fundacji;

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§30

 

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

 • Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:

  • Wydawanie książek (PKD 22.11 .Z),

  • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),

  • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),

  • Działalność poligraficzna, pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),

  • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

  • Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z),

  • Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

  • Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), 

  • Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

  • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B ),

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C ),

  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

  • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. A),

  • Reklama (PKD 74.40.Z),

  • Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z),

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

  • Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

  • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

 

 • Jeżeli podjęcie którejkolwiek z powyżej wskazanych działalności wymaga, na podstawie obowiązujących przepisów, uzyskania licencji, koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub zgody, działalność tą Fundacja podejmie po ich uzyskaniu.

 

Organizacja działalności gospodarczej

 

§31

 

 • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 • Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

 • Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 • Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 • Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 • Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 • Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

 • Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 • Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 • Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych - na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

 

§32

 

 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póżn. zm.).

 • Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z momentem zarejestrowania Fundacji, a kończy 31 grudnia 2015 roku.

 • Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 grudnia, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 • Zabrania się:

  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Rady oraz Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub Rady lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  • wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

  • dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Zmiana statutu

 

§33

 

 • Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu lub Fundatora.

 • Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Likwidacja Fundacji

 

§34

 

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, na wniosek Zarządu Fundacji. 

 • Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

 • O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

 

§35

 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

Postanowienie końcowe

 

§36

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

1