Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w Kursach i Szkoleniach Fundacji Edukacji Prawnej

§ 1 Organizator

Organizatorem kursów i szkoleń dostępnych na www.edukacjaprawna.pl jest Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584989, posiadająca NIP 657-453-15-28 oraz REGON 07735621, telefon kontaktowy: 61 855 20 44, adres e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl.

§ 2 Definicje

 • Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora w postaci wykładów, warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie, mających na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonej dziedzinie, których aktualne zestawienie znajduje się na stronie internetowej http://edukacjaprawna.pl;

 • Szkolenie dedykowane – usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora w postaci wykładów warsztatów lub zajęć edukacyjnych w innej formie, mających na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonej dziedzinie – stworzona i realizowana na indywidualne życzenie klienta;

 • Kurs - cykl usług szkoleniowych (zajęć edukacyjnych) realizowanych przez Organizatora, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych lub kompetencji osobistych w określonym zakresie;

4) Strona internetowa – strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem http://edukacjaprawna.pl;

5) Zgłaszający – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Organizatorem na udział w Kursie lub Szkoleniu jej samej lub innych osób;

6) Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w Kursie lub Szkoleniu,

7) Konsument – Zgłaszający, będący osobą fizyczna dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Rejestracja  złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy o udział w Kursie lub Szkoleniu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kontakt telefoniczny lub zgłoszenie poprzez e-mail wysłany na adres biuro@edukacjaprawna.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz informacji o szkoleniu zawartej na Stronie internetowej;

9) Cennik – aktualne opłaty stanowiące wynagrodzenie Organizatora za Kurs lub Szkolenie, umieszczone na Stronie internetowej;

10) Umowa – umowa o udział w Kursie lub Szkoleniu, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez Rejestrację przez Zgłaszającego i przyjęcie oferty przez Organizatora, bądź bezpośrednio w trybie ofertowym lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Organizatora i Zgłaszającego. 

§ 3 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora Umowy ze Zgłaszającymi, jej ogólne warunki oraz prawa i obowiązki stron, w związku z świadczeniem usług w postaci Kursów oraz Szkoleń.

 • Każda osoba dokonująca Rejestracji, Zgłaszający jest zobowiązana zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, przed zawarciem Umowy.

 • Wszystkie niezbędne informacje odnośnie Kursów oraz Szkoleń, w tym ich tematyki, wymiaru godzin, osoby trenera, jak również Cennika, znajdują się na Stronie internetowej. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

 • Niezbędne wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej:

 • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet,

 • dostęp do konta poczty elektronicznej (e-mail),

 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługującą pliki Cookies: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

 • Porozumiewanie się przez Organizatora z osobą dokonująca Rejestracji, Zgłaszającym lub Uczestnikiem, następować będzie drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie lub na piśmie.

§ 4 Szkolenia dedykowane

 • Organizator przeprowadza Szkolenia dedykowane, które tworzone są w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie Zamawiającego i we współdziałaniu z nim. Szczegółowe warunki przeprowadzania, wynagrodzenia oraz rozwiązania umowy o przeprowadzenie Szkoleń dedykowanych określa odrębna umowa zawarta ze Zgłaszającym.

 • W razie wątpliwości do Szkoleń dedykowanych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu, za wyjątkiem przepisów § 3 ust. 3, § 5, § 6 ust. 1 oraz § 9 ust 1-4 i ust. 6-9.

§ 5 Zawarcie umowy

 • Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez dokonanie Rejestracji (złożenie oferty) przez Zgłaszającego i jej akceptację przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 9. Oferta jest wiążąca w terminie 7 dni (po tym czasie wygasa). 

 • Rejestracji dokonuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, do wyczerpania limitu miejsc wskazanego na Stronie internetowej. Rejestracja po wskazanym terminie będzie możliwa po uprzedniej konsultacji z Organizatorem, w miarę dostępności miejsc. 

 • W celu dokonania Rejestracji Zgłaszający może:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy na Stronie internetowej podając swoje dane oraz dane Uczestnika (Uczestników) zgodnie ze wskazaną instrukcją, 

 • skontaktować się telefonicznie z Organizatorem, pod numerem wskazanym na Stronie internetowej,

 • przesłać e-mail ze zgłoszeniem, w zgłoszeniu wskazując następujące dane:

 • wybrane Szkolenie,

 • imię i nazwisko / pełną nazwę Zgłaszającego,

 • dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. adres i NIP,

 • imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail i opcjonalnie zajmowane stanowisko,

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktu,

 • Inna, niż wskazana powyżej, forma rejestracji, wymaga uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem. 

 • W przypadku gdy osoba dokonująca Rejestracji nie jest Zgłaszającym, obowiązana jest ona w toku Rejestracji złożyć wobec Organizatora oświadczenie o tym, że została ona w sposób należyty umocowana do złożenia w imieniu Zgłaszającego oferty zawarcia Umowy na realizację Kursu lub Szkolenia, objętego Rejestracją. W przypadku złożenia przez ww. osobę oświadczenia niezgodnego z prawdą, będzie ona osobiście zobowiązania do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody w pełnej wysokości. 

 • W terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia Organizator kontaktuje się z osobą do kontaktu wskazaną przez Zgłaszającego i informuje o:

 • zaakceptowaniu oferty, 

 • odmowie zawarcia Umowy,

 • złożeniu kontroferty  co oznacza, iż Umowa zostanie zawarta w przypadku zaakceptowania kontroferty przez Zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 6.

 • Kontroferta, o której mowa powyżej wiąże Organizatora przez 5 dni, chyba że w kontrofercie wskazano inny termin, po upływie tego terminu kontroferta wygasa. 

 • Akceptacja kontroferty przez Zgłaszającego ma taki skutek, iż Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, informacji zawartej na Stronie internetowej oraz treści kontroferty. 

 • Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.

 • Organizator przekazuje Konsumentowi pisemne lub, w przypadku wyrażenia zgody, w drodze wiadomości e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o realizację Kursu lub Szkolenia. 

§ 6 Wynagrodzenie

 • Wynagrodzenie za przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia określone w Cenniku bądź w opisie danego Kursu lub szkolenia, umieszczonym na Stronie internetowej Organizatora obejmują: uczestnictwo w Kursie lub Szkoleniu i materiały dla Uczestnika. Wynagrodzenie nie zawiera w szczególności kosztów noclegu, dojazdu na miejsce szkolenia ani wyżywienia, z wyjątkiem poczęstunku w ramach tzw. przerwy kawowej oraz lunchu w trakcie trwania szkolenia. 

 • Zgłaszający dokonując Rejestracji na Kurs lub Szkolenie oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów. 

 • Wynagrodzenie za Kurs lub Szkolenie płatne jest z góry, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, z zastrzeżeniem ust. 5. 

 • Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Organizatora wskazany w wiadomości e-mail przesłanej Zgłaszającemu przez Organizatora po dokonaniu Rejestracji. Na gruncie niniejszego regulaminu zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora. 

 • W przypadku gdy do zawarcia Umowy doszło na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia, wynagrodzenie płatne jest najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kursu lub Szkolenia. 

 • Brak zapłaty w terminie określonym w ust. 3 lub 5, powoduje brak możliwości udziału w Kursie lub Szkoleniu Uczestnika lub Uczestników objętych Umową zawartą ze Zgłaszającym.

 • Organizator może przewidzieć ratalny sposób płatności wynagrodzenia za udział w Kursie, o czym poinformuje na Stronie internetowej, wówczas przepisy o Wynagrodzeniu, należy stosować odpowiednio. 

 

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika

 • Uczestnik ma prawo do udziału w szkoleniu, konsultacji z trenerem oraz otrzymania materiałów szkoleniowych, a także do korzystania z platformy e-learningowej przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia Kursu lub Szkolenia, na której umieszczane są materiały dydaktyczne dla Uczestników. 

 • Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w Szkoleniu, w sposób, który nie zakłóca odbioru wykładanych treści pozostałym Uczestnikom Szkolenia.

 • Uczestnik jest uprawniony do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej organizacji Szkolenia, sposobu prowadzenia wykładów przez trenera, co pozwoli Organizatorowi na stałe polepszanie jakości organizowanych przez niego Szkoleń.

§ 8 Zmiana warunków Umowy

 • Organizator zastrzega prawo do:

 • zmiany terminu Kursu lub Szkolenia, w przypadku niezebrania się minimalnej ilości uczestników lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia w pierwotnie zaplanowanym terminie (następcza niemożliwość świadczenia),

 • zmiany miejsca Szkolenia, w obrębie tego samego miasta, 

 • zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia nie więcej niż o 2 godziny  co nie wpłynie na długość trwania Szkolenia.

 • Organizator poinformuje Zgłaszającego o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. W przypadkach nagłych, Organizator poinformuje o zmianach warunków Umowy niezwłocznie, po powzięciu informacji o koniecznych zmianach.

 • W razie zmiany umowy opisanej w ust. 1 lit. a) Zgłaszający ma prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem opisanym w §9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zgłaszający składa Organizatorowi w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia zgłoszonego później. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zmian Umowy opisanych w ust. 1, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument przesyła Organizatorowi na adresy wskazane w § 1, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Umowy, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem Szkolenia.

 • Zgłaszającemu przysługuje prawo do nieodpłatnej zamiany zgłoszonego Uczestnika na inną osobę, o czym zobowiązany jest poinformować Organizatora pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail najpóźniej na dzień roboczy przed Kursem lub Szkoleniem.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 • Zgłaszającemu będącemu Konsumentem służy prawo do rezygnacji z udziału w Kursie lub Szkoleniu (odstąpienia od umowy). Zgłaszający będącemu Konsumentem, który dokonał Rejestracji więcej niż jednego Uczestnika może odstąpić od Umowy częściowo. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zgłaszający składa Organizatorowi oświadczenie na piśmie lub drogą mailową, na adres wskazany w § 1, o odstąpieniu od Umowy. 

 • W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Organizator zwraca Zgłaszającemu będącemu Konsumentem:

 • w razie odstąpienia od umowy, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie więcej niż o 25% wysokości wynagrodzenia,

 • w razie odstąpienia od umowy, na mniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu wpłaconą kwotę wynagrodzenia, umniejszając ją o faktycznie poniesione do chwili odstąpienia od Umowy koszty, związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie więcej niż o 50% wysokości wynagrodzenia,

 • w razie rezygnacji Zgłaszającego z Kursu lub Szkolenia po jego rozpoczęciu, Organizator zwraca Zgłaszającemu opłatę za Kurs lub Szkolenie, w wysokości proporcjonalnej do pozostałej do końca trwania Kursu lub Szkolenia ilości zajęć, umniejszając ją o poniesione do chwili rezygnacji z Umowy koszty związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz poniesioną przez Organizatora szkodę w związku z rezygnacją z Kursu lub Szkolenia przed terminem, 

 • Zgłaszający może w porozumieniu z Organizatorem dokonać uzgodnienia odnośnie zmiany terminu uczestnictwa Uczestnika w Kursie lub Szkoleniu, jeśli względy organizacyjne pozwalają na zapisanie Uczestnika na Szkolenie w innym terminie. 

 • Zgłaszający będący Konsumentem, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w Kursie lub Szkoleniu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora, ma również prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu. W takim przypadku regulacja §9 ust 2 nie znajduje zastosowania.  

 • Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe. 

 • Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwrot płatności nastąpi w taki sposób, w jaki dokonano płatności. 

 • W wypadku zawarcia Umowy w warunkach określonych w § 5 ust. 9 niniejszego Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w §9 ust 4 nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi. 

 • Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszego Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.. Kwotę do zapłaty oblicza się w wysokości proporcjonalnej do pozostałej do końca trwania Kursu lub Szkolenia ilości zajęć, umniejszając ją o poniesione do chwili rezygnacji z Umowy koszty związane z uczestnictwem w Kursie lub Szkoleniu oraz poniesioną przez Organizatora szkodę w związku z rezygnacją z Kursu przed terminem.

 • Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym dniem Szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszających w drodze wiadomości e-mail, telefonicznej lub w formie pisemnej. 

 • W przypadku odstąpienia Organizatora od umowy Zgłaszający według swojego wyboru:

 • otrzyma pełny zwrot uiszczonego wynagrodzenia za Kurs lub Szkolenie, 

 • otrzyma możliwość wyboru Kurs lub Szkolenia z tej samej tematyki w innym terminie, wówczas uiszczone wynagrodzenie zostanie zaliczone na wynagrodzenie za kolejne Kurs lub Szkolenie.

 

§ 10 Utrwalanie przebiegu Kursu lub Szkolenia

 • Wyrażenie dobrowolnej zgody przez Zgłaszającego lub Uczestnika na utrwalanie ich wizerunku przez Organizatora dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych podczas realizacji Kursu lub Szkolenia i obejmuje takie formy wykorzystania wizerunku jak: publikację na stronie internetowej Organizatora, publikację w mediach elektronicznych, prasie i innych materiałach marketingowych, w związku z informacji o Kursach i Szkoleniach Organizatora. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje swym zakresem możliwość przetwarzania wizerunku Zgłaszającego lub Uczestnika poprzez kadrowanie, obróbkę cyfrową. 

 • Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej, lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu Szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.

 

§ 12 Prawa autorskie

 • Wszelkie treści oraz materiały prezentowane w ramach Kursów lub Szkoleń prowadzonych przez Organizatora, a także materiały dodatkowe udostępniane Uczestnikom w związku z tymi Kursami lub Szkoleniami  chronione prawem autorskim, a majątkowe prawa autorskie do nich przysługuje Organizatorowi. 

 • Organizator udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej do korzystania z udostępnionych materiałów w zakresie wykonywanego zawodu lub działalności, z wyłączeniem prawa od ich zwielokrotniania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu w całości lub jakiejkolwiek części, jak również z wyłączeniem możliwości ich wykorzystywania do prowadzania działalności gospodarczej, polegającej na szkoleniu innych osób.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych jest Organizator.

 • Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Organizatorem umowy, w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, ponadto w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe będą wykorzystane także w celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania drogą e-mailową przez Organizatora o aktualnej ofercie szkoleniowej,

 • Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 • Organizator może przetwarzać dane osobowe w prawnie uzasadnionym celu, który stanowi w szczególności dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyki, a także badanie satysfakcji klientów oraz marketing.

 • Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, którymi posługuje się Organizator w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność hotelarska, księgową, a także podmiotom obsługującym pod względem informatycznym Stronę internetową Organizatora.

 • Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy i czas przedawnienia roszczeń związanych z jej wykonaniem, nie krócej jednak niż do upływu czasu wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości.

 • Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie żądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.

 • Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez Organizatora, w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu. 

 • Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zażądać przeniesienia jej danych osobowych przez Organizatora do wskazanego przeze mnie podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody, zgoda taka może być chwili cofnięta, co nie będzie jednak miało wpływu zgodność przetwarzania ich zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Organizatora informacji o cofnięciu zgody.

 • W przypadki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych w zakresie nieobjętym zgodą jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przez Organizatora oraz podmioty zaangażowane w realizację Kursu lub Szkolenia, w przypadku braku podania danych osobowych, prawidłowe wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.

 • W przypadku gdy osoba dokonująca Rejestracji nie jest Uczestnikiem, obowiązana jest ona w toku Rejestracji złożyć wobec Organizatora oświadczenie o tym, że została ona w sposób należyty umocowana do wyrażenia w imieniu Uczestnika Kursu lub Szkolenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie. W przypadku złożenia przez ww. osobę oświadczenia niezgodnego z prawdą, będzie ona osobiście zobowiązania do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody w pełnej wysokości. 

§ 14 Reklamacje

 • W przypadku, gdy Zgłaszający ma zastrzeżenia odnośnie prawidłowości wykonania Umowy przez Organizatora lub osoby, którymi się posłużył do jej wykonania, ma prawo do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia lub dnia w którym szkolenie miało, zgodnie z Umową się zakończyć.

 • Reklamacja może być przesłana w dowolny sposób, w szczególności drogą pisemną lub w drodze wiadomości e-mail, pod adresy wskazane w § 1 Regulaminu. 

 • W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w niej następujących danych:

  • imię i nazwisko Uczestnika,

  • oznaczenie Szkolenia,

  • opis zastrzeżeń dotyczących Szkolenia,

  • preferowany sposób przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji.

 • Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail (w zależności od wybranej formy kontaktu).

§ 15 Postanowienia końcowe

 • W przypadku gdy Zgłaszający nie jest równocześnie Uczestnikiem, Zgłaszający zobowiązuje się do odebrania od Uczestnika wszelkich zgód i oświadczeń, wymaganych niniejszą umową, co nie dotyczy Konsumentów. Zgłaszający zobowiązuje się również do przekazania Uczestnikom treści niniejszego Regulaminu. 

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

 • Konsument ma możliwość skorzystania również z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 • Niniejszy Regulamin oraz informacje o wybranym szkoleniu zawarte na Stronie internetowej, stanowią integralną część zawieranych Umów.

§ 16 Zmiany Regulaminu

 • Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, poprzez opublikowanie zmienionej wersji na swojej Stronie internetowej.

 • Zmiany Regulaminu dotyczą przyszłych umów zawieranych przez Organizatora i nie mają wpływu na treść umów zawartych do czasu jego zmiany.

 • Organizator wprowadza zmiany w Regulaminie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, a także zmiany sposobu przeprowadzania Kursów lub Szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Poznań, dnia ………………………

 

Fundacja Edukacji Prawnej 

Al. Niepodległości 51/1

61 - 714 Poznań

 

Ja niżej podpisany niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o udział w Szkoleniu/ częściowym odstąpieniu od umowy o udział w Szkoleniu odnośnie Uczestnika …………………………………………………………………………………….(*).

 

Data zawarcia umowy……………………………………..

Tytuł szkolenia ……………………………………………

 

        …………………………………..

        /podpis Zgłaszającego/

 

 

 

* niepotrzebne skreślić