Program szkolenia „Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy”

Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym m.in. konsument i przedsiębiorca, forma umowy – elementy kształtujące treść umowy w tym regulaminy, wzory umów, ogólne warunki, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej, zmiana definicji wady fizycznej, należyta jakość rzeczy sprzedanej, polubowne rozpatrywanie sporów konsumenckich, regulacje przejściowe).

Rękojmia. Zasady ogólne i rękojmia konsumencka:

 • wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej,
 • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych,
 • akty staranności kupującego konsumenta (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy,
 • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych,
 • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.


Sesja warsztatowa

Rękojmia w obrocie profesjonalnym:

 • nowa definicja wady fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny,
 • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – jaki jest zakres swobody stron?


Sesja warsztatowa

Gwarancja:

 • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi,
 • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny,
 • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności,
 • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji,
 • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy.


Sesja warsztatowa

Postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych).


Sesja warsztatowa

 • Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy.
 • Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.