Program szkolenia „Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”

Dzień 1 

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa 

1. Wprowadzenie (w tym m.in. źródła i przyczyny regulacji, zakres obowiązywania, podstawowe pojęcia i definicje)
2. Sankcje i ryzyka w zakresie cen transferowych

2.1 Doszacowanie dochodów według stawki 50 % bądź według stawki 19 %.

2.2 Odpowiedzialność karno-skarbowa osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach  gospodarczych dokonujących transakcji z naruszeniem przepisów dotyczących cen transferowych.

3. Powiązania i transakcje podlegające dokumentowaniu

3.1 Podmioty powiązane:
– powiązania kapitałowe,
– powiązania osobowe,
– powiązania majątkowe oraz wynikające ze stosunku pracy,
– umowa spółki osobowej, umowa wspólnego przedsięwzięcia i umowy o podobnym charakterze,
– transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

3.2 Transakcje i inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu”
– zakres pojęcia transakcji,
– inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu,
– restrukturyzacja działalności gospodarczej a ceny transferowe,
– transakcje istotne jednego rodzaju a obowiązek dokumentacyjny.

4. Wymogi dokumentacyjne i treść dokumentacji podatkowej

4.1 Skala działalności versus wymogi dokumentacyjne:
– dokumentacja lokalna,
– oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
– analiza porównawcza (przeniesienie ciężaru dowodu na podatnika),
– uproszczone sprawozdanie CIT-TP,
– dokumentacja grupowa,
– sprawozdanie CIT-CBC

4.2 Analiza funkcjonalna (pełnione funkcje, ponoszone ryzyka, zaangażowane aktywa)

4.3 Metody szacowania dochodów:
– metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
– metoda ceny odsprzedaży,
– metoda rozsądnej marży,
– metoda podziału zysku,
– metoda marży transakcyjnej netto.

4.4 Analiza porównawcza czyli przeniesienie ciężaru dowodowego na podatnik

5. Podsumowanie czyli jak w 6 krokach diagnozować i eliminować ryzyko

Dzień 2

Warsztaty – przygotowanie dokumentacji podatkowej dla grupy podmiotów powiązanych.