Aktualności

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza szeroki zakres ochrony przewidzianej dla utworów i ich twórców. W dziedzinie architektury nie lada trudności nastręcza określenie, który z wytworów pracy architekta stanowi utwór, a w szczególności to czy utworem może być także budynek lub budowla wzniesiona na podstawie projektu danego twórcy.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Ustawa”) konkretyzuje pojęcie utworu. Aby dane dzieło, w tym dzieło architektoniczne, zostało objęte ochroną prawnoautorską musi spełniać następujące warunki:

  • stanowić przejaw działalności twórczej,
  • odznaczać się indywidualnym charakterem,
  • być ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Continue reading „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego”

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa. Skuteczne ich egzekwowanie wymaga bowiem nie tylko znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, lecz również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień. W przypadku nieznajomości normujących tę kwestię przepisów, umiejętne działania sprzedającego mogą uchronić go od odpowiedzialności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po stronie sprzedającego w sytuacji gdy wprowadzi on do obrotu towar wadliwy, niezgodny z umową sprzedaży.

Continue reading „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego”

Prawo autorskie w fotografii

Prawo autorskie w fotografii

Czy fotografia chroniona jest prawem autorskim?

Fotografia we współczesnym świecie stała się czymś więcej niż tylko opisem rzeczywistości. Wskutek rozwoju technik cyfrowych oraz wzbogacenia wachlarza metod obróbki zdjęcia, dziedzina fotografii nabrała innego – już nie tylko odtwórczego – znaczenia. W konsekwencji, obok fotografii reporterskiej czy okolicznościowej, równie dynamicznie rozwija się dziedzina fotografii artystycznej. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Prawo autorskie”) chroni każdy przejaw ludzkiej działalności twórczej, o ile przypisać mu można: po pierwsze, indywidualny charakter; po drugie, oryginalny charakter; po trzecie, przejaw ten został ustalony w jakiejkolwiek postaci. Fotografia może stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego (tj. utwór fotograficzny) i w konsekwencji korzystać z ochrony prawnoautorskiej, o ile spełnia łącznie wszystkie powyższe przesłanki. W szczególności należy zaznaczyć, że irrelewantne w zakresie powstania ochrony prawnoautorskiej utworu fotograficznego jest jej zastrzeżenie przez twórcę. Ochrona ta powstaje z mocy prawa.2 Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.

Jak ocenić, czy dana fotografia jest utworem fotograficznym w rozumieniu Prawa autorskiego?

Continue reading „Prawo autorskie w fotografii”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych

W 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ws. ochrony danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie RODO. Nowe, kompleksowe uregulowanie, od 25 maja 2018 roku, zastąpi polską ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie stanowi odpowiedź Wspólnoty Europejskiej na nieprzewidziany w dotychczasowych rozwiązaniach, rozwój serwisów społecznościowych, usług chmury, mobilnych i geolokalizacji. Celem RODO jest m.in. zapewnienie spójnego stopnia ochrony osób fizycznych w Unii, likwidacja czynników hamujących swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym i uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich.

40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności

40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności

Wierzycielowi, w przypadku transakcji z nierzetelnym kontrahentem, przysługuje prawo domagania się rekompensaty za koszty prowadzonej windykacji w wysokości nie niżej niż 40 euro.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: ustawa) wprowadziła do polskiego systemu prawnego rozwiązanie o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców. Na mocy art. 10 ustawy podmiot, będący stroną transakcji handlowej może uzyskać uprawnienie do domagania się zryczałtowanej kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku spełnienia świadczenia po stronie wierzyciela oraz braku zapłaty ze strony dłużnika w terminie określonym w umowie. Stosowanie niniejszego rozwiązania w praktyce budzi jednakże liczne wątpliwości.

Continue reading „40 euro rekompensaty dla wierzyciela w razie opóźnienia płatności”

Prawo członków najbliższej rodziny poszkodowanego do zadośćuczynienia pieniężnego

Prawo członków najbliższej rodziny poszkodowanego do zadośćuczynienia pieniężnego

Śmierć poszkodowanego czynem niedozwolonym, stanowi istotne naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, łącząca zmarłego z bliskimi, a tym samym może stanowić podstawę domagania się zadośćuczynienia pieniężnego, jednak w przypadku gdy poszkodowany przeżył, lecz doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, przepisy prawa nie przewidują możliwości domagania się przedmiotowego zadośćuczynienia.

W obowiązującym systemie prawnym definicji legalnej dóbr osobistych, jednakże zgodnie z przeważającą w doktrynie koncepcją obiektywną dobra osobiste są ,,wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie”.[i] Wartościom tym można jednak nadać przymiot dobra osobistego tylko jeżeli podlegają one ochronie prawnej.